Compartir

Avui comença el període d'adscripció voluntària a l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) posat en marxa a Bankia després de la fusió amb BMN. Els treballadors del grup financer tenen fins al 2 de març per acollir-se i les sol·licituds s'han de formular per escrit.

L'entitat haurà de contestar les sol·licituds en el termini de 30 dies i la decisió d'adscripció voluntària serà irrevocable, segons recull el text de l'acord segellat entre el banc i la representació sindical.

en tot cas, l'empresa es reserva el dret d'acceptar o no l'adscripció en funció de les seves necessitats organitzatives i de la conveniència de mantenir al treballador per raó del lloc que ocupa, perfil professional, competència o rendiment.

Igualment podrà rebutjar-se l'adscripció voluntària quan el nombre de sol·licituds sigui superior a l'excedent de plantilla identificat en l'àmbit provincial en el qual presta els seus serveis el treballador. L'acord contempla l'amortització de 1.585 llocs de treball i planteja un màxim de 2.000 sortides voluntàries.

Les comunitats més afectades per l'ajust de plantilla a Bankia seran Andalusia (361), Madrid (330), Múrcia ( 278), Balears (250) i Comunitat Valenciana (192).

Per assolir el màxim de 2.000 sortides, el banc ofereix 198 suspensions de la relació laboral, bàsicament relatives a excedències d'anteriors ERO, a més de 215 sortides voluntàries addicionals que l'empresa podrà concedir.

els empleats podran accedir des dels 55 anys a la prejubilació en general, encara que l'edat es fixa en 54 en les comunitats d'Andalusia, Múrcia, Alacant i Balears. A més, hauran de tenir un mínim de 10 anys d'antiguitat.

Els treballadors que es prejubilin rebran un percentatge del salari brut total el 63% com a indemnització fins als 61, 62 o 63 anys, a més d'una prima en funció de l'edat, que oscil·la entre els 6.500 i els 1.000 euros. També es preveu que se segueixi aplicant el conveni especial subscrit per l'entitat amb la Seguretat Social fins els 63 anys.

PRIMA PER JUBILACIÓ

D'altra banda, l'acord contempla una prima de ajuda a la jubilació, que per als que ho facin amb entre 61 i 61,5 anys serà de 6.000 euros i per als que ho facin entre 61,5 i 62 anys, de 2.500 euros.

d'altra banda , els menors de 55 anys (54 en el cas d'Andalusia, Múrcia, Balears i Alacant) rebrien una indemnització de 30 dies per any treballat amb un topall de 22 mensualitats, a més d'un plus d'antiguitat de 2.000 euros per cada tres anys de prestació de serveis sense límit d'antiguitat.

Els treballadors afectats per la mobilitat geogràfica rebran entre 4.000 i 16.500 euros en funció de la distància (a partir de 51 quilòmetres) i de si suposa un trasllat a un arxipèlag, a més d'un ajut per canvi de residència de 12.000 euros sempre que la distància sigui superiors ra 150 quilòmetres.

El termini d'execució de les mesures previstes en l'acord s'estendrà fins al 30 de juny de 2019. Correspon al banc la determinació de la data concreta d'extinció del contracte de cada un dels treballadors afectats, així com la determinació de la data d'aplicació de les mesures de flexibilitat interna.