Compartir

El Ministeri de Foment, a través de l'empresa pública Seittsa, assumeix avui l'explotació i el manteniment de l'autopista de peatge R-4, que discorre entre Madrid i Ocaña (Toledo), com a conseqüència de la liquidació de la societat concessionària, que es trobava en concurs de creditors.

Segons ha informat Foment, la R-4 és la primera de les nou autopistes de peatge en fallida que reverteix a l'Estat, que garanteix així la prestació del servei i la subrogació de tot el personal d'aquestes carreteres, prop de 700 persones, en les mateixes condicions que en l'actualitat.

la Llei de Contractes del Sector Públic preveu que, en el cas que una concessió d'obra pública s'iniciï la fase de liquidació en un concurs de creditors, hi hagi l'obligació legal de resoldre el contracte de concessió i que la infraestructura reverteixi a l'Administració concedent.

en l'actualitat hi ha vuit concessions d'autopistes de peatge que es troben en diverses f asos d'aquest procés que culminarà, previsiblement, amb aquesta reversió.

Per poder continuar amb la prestació del servei d'aquestes autopistes, el Consell de Ministres va aprovar un conveni de gestió directa entre el Ministeri de Foment i Seittsa, perquè aquesta última es pogués fer càrrec de la seva gestió.

Fruit de la situació d'insolvència i l'inici de la fase de liquidació de les societats concessionàries d'aquestes carreteres, el Ministeri de Foment ha iniciat ja la resolució administrativa de set contractes de concessió, que abasten un total de vuit autopistes.

Es tracta de la Radial 2, Radial 3 i 5, Radial 4, M-12, AP-36 (Ocaña-la Roda ), AP-7 Circumval·lació d'Alacant i AP-7 Cartagena-Vera. D'altra banda, l'AP-41, entre Madrid i Toledo, es troba en aquests moments en concurs de creditors, no havent entrat en fase de liquidació, en què sí que es troben les altres autopistes esmentades anteriorment.

Com a part d'aquest procés, el passat divendres el Consell de Ministres va prendre raó de la incoació de l'expedient de resolució dels set contractes de concessió d'aquestes autopistes de peatge i va autoritzar al delegat del Govern a les Societats Concessionàries d'autopistes Nacionals de peatge per que pogués dictar mesures provisionals encaminades a determinar la data en què Seittsa es farà càrrec de la gestió de cadascuna d'elles.

El càlcul de la Responsabilitat Patrimonial de l'Administració (RPA) associada a aquestes autopistes es realitzarà en els sis mesos següents a la resolució administrativa dels contractes de concessió.

Per tant, el Ministeri de Foment no disposa en aquests moments d'una previsió oficial d i la quantia que podria aconseguir-se. Té previst relicitar les 08:00 concessions actuals en dos contractes, separant, d'una banda, les autopistes de l'entorn de Madrid en un contracte: R-2, R-3 / R-5, R-4, Eix Aeroport (M-12) , Madrid-Toledo (AP-41) i Ocaña-la Roda (AP-36), i les dues de l'AP-7 en un altre contracte (Circumval·lació d'Alacant i Cartagena-Vera). L'objectiu del Ministeri de Foment és licitar i adjudicar aquestes autopistes durant l'exercici 2018.