Compartir

El Ple del Congrés dels Diputats debat aquesta setmana el projecte de la nova llei de la quota basca per al quinquenni 2017-2021 , en la qual es fixa una quota base per a aquest any de 1.300 milions d'euros; a més del projecte de llei que modifica el Concert Econòmic del País Basc.

En concret, el dimarts el Ple acordarà la tramitació directa i en lectura única de la norma, que es debatrà dijous. < / b> Si el text rep el vistiplau de la Cambra, passarà al Senat per prosseguir la seva debat.

Aquesta llei és fruit del fixat en la reunió que el passat mes de juliol va mantenir la Comissió Mixta del concert Econòmic i pel qual es van assolir diversos acords relatius a l'actualització de la llei de la quota.

per a aquest 2017 la quota base és de 1.300 milions d'euros de 2017 , quantia que no considera la quantitat derivada de la participació del País Basc en els crèdits pressupostaris del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

El text que es debatrà a les Corts determina també els índexs de consum i de recaptació aplicables als ajustos forals a consum corresponents als impostos indirectes (IVA i impostos Espec ials), mantenint els valors del quinquenni anterior i introduint en la redacció alguna adaptació tècnica per precisar el procediment de regularització de fluxos corresponents als tipus autonòmics de l'Impost sobre Hidrocarburs.

D'altra banda, la redacció de la llei de la quota es simplifica respecte a l'anterior norma amb la finalitat d'evitar que sorgeixin discrepàncies com les derivades dels quinquennis anteriors.

CONCERT ECONÒMIC

En quant a la modificació del Concert Econòmic, aquest ve determinat per canvis legislatius que s'han produït en la normativa estatal i que estaven pendents d'incorporar-se al mateix.

Entre d'altres, es modifiquen els preceptes relatius a grups fiscals , a l'Impost sobre l'Electricitat ia l'opció dels no residents per a tributar per l'IRPF al mateix temps que s'adapta la regulació del Delicte Fiscal d'acord amb el nou règim establert en el Codi Penal.

Tamb n s'ha acordat la concertació de l'impost sobre el valor de l'extracció del gas, petroli i condensats, creat amb posterioritat a l'última actualització del Concert.

A més, s'introdueixen millores en la gestió tributària i en la coordinació entre administracions.

Altres mesures introduïdes concerneixen a l'IRPF, l'Impost de Societats i IVA, a l'Impost sobre la renda de no residents i al de Successions i Donacions, que impliquen la optimització de la capacitat de la gestió tributària per part de les diputacions forals.

Entre elles, es destaca que en Societats i l'IVA, s'actualitza la xifra llindar de volum d'operacions que delimita la competència per a exigir el impost, que passa de 7 a 10 milions d'euros.

Com a novetat, s'atribueix al País Basc en els dos impostos la competència sobre subjectes passius amb domicili fiscal en territori comú i volum d'operacions superior a 10 milions d'euros en l'exercici an rior, quan haguessin realitzat al País Basc el 75% o més del seu volum d'operacions en l'esmentat exercici.