Compartir

Viatges combinats: l'incompliment de qualsevol punt del contracte o fullet publicitari d'un viatge combinat es pot reclamar a la tornada del viatge i directament en l'agència en la qual el contractem, independentment de qui hagi prestat el servei. Per tant, el primer serà posar un full de reclamacions a l'agència i esperar la resposta durant un termini màxim d'un mes per, si no és satisfactòria, poder procedir amb altres vies com la mediació, l'arbitratge o la via judicial (cal recordar que sempre que la reclamació no superi els 2.000 euros no caldrà advocat ni procurador).

Vols i equipatge: en cas de retard, cancel·lació o overbooking, l'usuari té dret a determinades indemnitzacions que estaran en funció del tipus de problema i de la distància a la qual es dirigís. En aquest sentit, és important informar-se sobre les possibilitats i reclamar-les a la tornada, aportant tota la documentació. Si, a més, el retard o cancel·lació suposa un perjudici per a l'usuari (pèrdua d'un enllaç, de dies de vacances, d'excursions pagades …) cal reunir la documentació que ho acrediti i exigir a la companyia aèria un rescabalament econòmic. Si a causa d'aquestes incidències va haver despeses de manutenció o allotjament dels que la companyia no es va fer càrrec, també es poden reclamar. En el cas de l'equipatge, la companyia aèria és la responsable si es produeix la pèrdua o danys a l'equipatge facturat. Tot i que és interessant deixar constància per escrit a l'aeroport del que ha passat, es pot posar una reclamació abans de 7 dies en el cas de danys a l'equipatge o de 21 dies en el cas de retard o pèrdua del mateix. Si el retard es va donar en arribar al lloc de destí, cal recopilar els justificants de les compres de productes bàsics que va haver de realitzar fins a rebre el seu equipatge per reclamar-les també.

Allotjaments, activitats …: si s'ha contractat una estada en un hotel o casa rural, una activitat, una excursió, etcètera, i no formen part d'un viatge combinat, en cas d'incompliment el consumidor ha de reclamar en primer lloc a la pròpia companyia i, en cas de no ser atès, utilitzar alguna de les vies esmentades anteriorment (arbitratge, judicial …), independentment que ho hagi contractat directament al consumidor o que ho hagi fet a través d'un intermediari o agència .

Lloguer d'apartaments: si el problema és amb un apartament llogat a una empresa directament oa través d'un intermediari (immobiliària, agència …), en cas de que les qualitats o condicions no s'ajustin al que q ue ens van oferir caldrà reclamar directament a aquesta entitat. Si aquesta no atén la reclamació en el termini d'un mes, es podrà acudir a l'arbitratge de consum o als tribunals de justícia. Si el contracte és entre particulars no regeix la legislació en matèria de consum, de manera que hauria d'acudir als tribunals de justícia.

A Europa: si es vol fer una reclamació sobre un establiment o servei situat en un altre país europeu, els usuaris tenen a la seva disposició el Centre Europeu del Consumidor, que s'encarrega de gestionar aquest tipus de situacions. Aquest també atén els ciutadans europeus que vulguin reclamar sobre un establiment del nostre país.

Per a qualsevol dels casos, CECU aconsella als usuaris que es posin en contacte amb la seva associació de consumidors per rebre assessorament personalitzat i orientació sobre la millor manera de reclamar.