Compartir

Els comptes publicades per Urbas Grup Financer SA i el seu grup consolidat, dins de les obligacions de publicació d'informació financera periòdica, referides al segon informe financer semestral relatiu als dotze mesos de l'exercici 2015, presenten una variació substancial que ha afectat substancialment a les xifres publicades, a causa de l'operació d'integració de la societat Aldira Inversions Immobiliàries SL, integració que de conformitat amb la normativa aplicable s'ha reflectit comptablement mitjançant el mètode d'adquisició inversa, de manera que a nivell consolidat aquesta societat es considera la adquirent, amb les implicacions que això té sobre la composició dels fons propis i en la determinació del valor dels actius i passius, així com sobre la informació financera comparada.

Aquests comptes a nivell individual mostren una millora molt important a la partida de pèrdues i Guanys corresponent a l'exercici 2015. en efecte, aquesta partida s'ha passat d'una pèrdues de 17,3 milions d'euros a 4.256.000 d'euros, la qual cosa suposa una millora del 75%.

a nivell consolidat, recullen unes pèrdues de 15,380 milions d'euros, si bé cal aclarir que el resultat efectivament reconegut en patrimoni és de 4.308.000 d'euros , provenint la diferència existent en els comptes de pèrdues i guanys a un deteriorament d'immobilitzat existent a la societat integrada, Aldira Inversions immobiliàries SL, l'origen està en una reducció de capital prèvia a la seva aportació a Urbas pel que dit concepte no es té en compte en l'estat de canvis en el patrimoni net.

Aquestes pèrdues, per tant, provenen bàsicament de despeses financeres corresponents als interessos meritats pel deute financer de la companyia, ia despeses corrents comprenent aquestes despeses de personal i serveis externs.

a més cal destacar en aquest informe individual que el capital social ha experimentat un notable increment (del 1.373%), ja que el 2014 era de 22,8 milions d'euros i el 2015 de 336 milions d'euros. Més rellevant és l'evolució dels fons propis ja que han passat d'una quantitat negativa de -47.900.000 d'euros a una positiva de 338.700.000 d'euros, eliminant així la causa de dissolució de la Societat, com succeïa amb altres moltes empreses immobiliàries causa de la depreciació dels seus actius per la crisi immobiliària. Tot això ha conduït a un Balanç individual de 459,4, milions d'euros, que posa de manifest un increment del 500% en la mida de la Societat.