Compartir

El Govern ha emès un criteri positiu per a la presa en consideració de la proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació presentada pel grup parlamentari liberal. No obstant, critica amb contundència que el text proposi aixecar el deure de secret i de confidencialitat de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand), de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) i de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF).

“Aquest aixecament del deure de secret de forma indiscriminada davant de qualsevol demanda d’informació del Consell General és contrari a la legislació vigent, als tractats internacionals i als principis fundacionals” d'aquests organismes, assegura el criteri del Govern, que detalla tota la normativa a la qual estan subjectes. A més, assenyala que aquesta decisió posaria en entredit la independència d’aquests tres organismes.

D'altra banda, també discuteix el període màxim de 5 anys per a la protecció de la informació reservada, i considera que s'hauria de preveure la possibilitat de prorrogar-lo amb causa justificada. A més, considera que l’accés a la informació reservada de forma il·limitada que es preveu per al Govern, els comuns i el Consell General, “podria arribar a contradir-se precisament amb la classificació de determinada informació com a reservada”.

De fet, considera que el llistat de matèries susceptibles de ser declarades com a informació reservada que enumera la proposició de llei no és exhaustiu i, per tant, s'ha de considerar de caràcter orientatiu. En canvi, pel que fa a les matèries sobre les quals no es podrà dictar reserva “té una major efectivitat jurídica” i les comparteix a grans trets.

Per tant, tot i les reserves que exposa, el Govern considera adequat procedir a la regulació del principi de transparència i l’accés a la informació, ja que és “una qüestió cabdal en les societats democràtiques”. L'executiu assegura que s'ha de trobar un equilibri entre els principis de publicitat i transparència, i finalment, recorda que sí que hi ha algunes regulacions sectorials, que haurien d'integrar-se i no contradir-se amb la regulació general que es pretén tirar endavant.