Compartir

Durant el mes d'abril, el consum d'energia ha estat de 17.366 TEP (tones equivalents de petroli) i de 45.628 MWh (megawatts hora), fet  que suposa una variació percentual positiva respecte al mes d'abril de l'any anterior del 8,4% per al consum en TEP i del 4,9% per al  consum en MWh. La tona equivalent de petroli és una unitat d'energia (TEP, en anglès), equivalent a l'energia generada per la combustió d'una tona de petroli.

Durant el primer quadrimestre del 2018 hi ha hagut un consum de 84.437 TEP i de 229.890 MWh, el que suposa un variació positiva del 6,6% en TEP i una variació del 4,4% en MWh, respecte al mateix període de l’any 2017. Quant a les dades acumulades al llarg dels dotze últims mesos, el consum d’energia ha estat de 218.529 TEP i de 567.242 MWh, fet que comporta una variació percentual positiva respecte al mateix període anterior del 2,3% pel que fa al consum en TEP i del 1,8% pel que fa al consum en MWh. En relació al consum en TEP, els grups que presenten variacions positives respecte al mateix període anterior són 'Propà' amb un 7,5%, 'Fuel domèstic' amb un 6,5%, 'Gasolina' amb un 2,4%, 'Electricitat' amb un 1,8% i 'Gasoil locomoció' amb un 0,2%.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum elèctric ha estat de 567.242 MWh, amb una variació percentual positiva de l'1,8% respecte al mateix període anterior.

Els grups que presenten variacions positives destacables respecte al mateix mes del 2017 són 'Usos domèstics' amb un 5,1%, 'Altres serveis' amb un 2,4%, 'Hoteleria i restauració' amb un 2,1% i 'Distribució' també amb un 2,1%. En canvi, 'Enllumenat públic' amb un 10,2%, 'Administracions' amb un 5,7%, 'Estacions esquí' amb un 5,1% i 'Construcció i annexes' amb un 1,7% presenten variacions negatives remarcables.

Ja que existeixen diferents tipus de petroli, per convenció s'ha establert que un TEP equival a 11.630 kWh (quilowatt hora). Aquestes dades són generades i enviades amb periodicitat mensual per FEDA i pel departament de Duana, i tractades i revisades pel departament d’Estadística.