Quantcast

El Tribunal de Comptes diu que certs complements que la CASS paga als treballadors no tenen empara legal

El Tribunal de Comptes ha fet un seguit d’observacions a la Caixa Andorrana de Seguretat Social relatives a les primes que paguen al seu personal. D’aquesta manera, en l’informe corresponent al 2016 des del tribunal es destaca que la CASS paga als seus treballadors complements per diferents conceptes que no es troben previstos al reglament de personal de la parapública.

Entre aquests complements que es manifesta que no estan contemplats es destaca la prima al gabinet jurídic, la de complement de responsabilitat addicional, la prima que està lligada a la responsabilitat de la gestió, la de dedicació exclusiva o la que s’atorga per col·laborar en la reforma sanitària, entre d’altres.

Tampoc es troba empara legal al complement que reben els empleats fixos anomenat “complement antiga classe c” i que el 2016 va suposar un total de 173.438 euros.

Pel que fa a les primes, des de la CASS es posa en relleu que el consell d’administració té “la potestat i l’autonomia” per acordar la retribució salarial i establir els complements per tal que s’adeqüin a les necessitats de gestió de l’entitat. I pel que fa al complement d’antiga classe c, es posa en relleu que s’està en fase de valoració d’un reglament que regula les condicions i les especialitats del personal al servei de la CASS.

Des del Tribunal de Comptes també es posa en relleu que el resultat de la branca general s’hauria de minorar en l’import de 3.014.432 euros ja que seria l’import sobrant de les subvencions donades pel Govern i que no han estat destinades a la finalitat que tenen, cobrir el dèficit d’aquesta branca.

Comentarios de Facebook