sábado, 26 septiembre 2020 5:11

CM.- El Govern resol una subhasta en l'emissió de deute públic

El Govern, a demanda del ministre de Finances, Jordi Cinca, ha aprovat el Decret de resolució de la subhasta d'emissió de deute públic a llarg termini del Principat d'Andorra en la modalitat de bons, del 13 d'abril del 2018, per un import de 125 milions d'euros. La suma del valor nominal corresponent al conjunt de sol·licituds presentades ha estat de més del doble de l'import nominal de l'emissió: en total, la quantitat sol·licitada ha estat de 293.664.000 euros, més del 200% dels 125 milions d'euros subhastats. El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha precisat que d'aquests 125 milions d'euros, cent milions són una renovació, ja que l'emissió de deute anterior vencia aquest mes, i els altres 25 milions d'euros s'hi han afegit.

El Decret de resolució estableix l'import nominal adjudicat a les entitats intermediàries de la subscripció que han concorregut a la subhasta per compte propi, per compte de clients i per compte d’entitats financeres andorranes. L'adjudicació a cadascuna de les entitats esmentades s'ha fet a prorrata de les seves peticions. De la mateixa manera, aquestes entitats procediran al seu torn a efectuar un prorrateig de les adjudicacions entre les peticions de subscripció. Cinca ha especificat que, amb la prorrata, “per complir amb tothom”, de mitjana cada petició obtindrà un 40% del sol·licitat.

El nombre de títols emesos és de 125.000, a un preu de mil euros cadascun; la categoria de l'instrument és un bo de cupó zero; el venciment del deute és a 24 mesos, i el rendiment de l'amortització és de 0,85%/any.

Una vegada aprovada la resolució de la subhasta, el Govern procedirà a emetre el certificat global registrat representatiu de la totalitat dels 125.000 bons que han estat subscrits i desemborsats per un import efectiu de 122.901.750 euros, i que serà remès al Common Depositary, una vegada autentificat per l'agent de pagaments, perquè es custodiï en els termes indicats en el referit certificat global registrat.