Compartir

La policia ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) un edicte a través del qual es notifica a un total de 132 conductors sancions per infraccions al Codi de la circulació, concretament per excés de velocitat, constatades a través dels radars. Els imports d’aquestes sancions sumen un total de 4.026 euros. Els imports reclamats oscil·len entre els 24,04 i els 90,15 euros.

Les persones que consten en el llistat publicat aquest dimecres disposen d’un termini de deu dies hàbils per presentar al·legacions i passat aquest termini, tindran tretze dies per fer efectiu l’import que se’ls reclama, ja que passat aquest termini es procedirà per la via executiva.

De manera paral·lela, i a través del saig, la policia també ha demanat l’embargament de béns a conductors que no han satisfet les seves multes per un import de 3.892 euros. Entre aquests embargaments, el més elevat és per valor de 800 euros. Tal com consta en aquests avisos, el saig procedirà a practicar l’embargament, en el termini màxim de cinc dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest avís al BOPA. La persona embargada, però, pot evitar l’embargament o deixar-lo sense efecte, mitjançant la consignació al despatx del saig de l’import que se li reclama.