Compartir

Tal com consta a l'edicte, davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal, es comunica a les gairebé 260 persones esmentades que han comès una infracció de l'article 5 el Codi de la circulació. És a dir, excés de velocitat, constatat per un radar. D'acord amb l'establert al Reglament regulador del procediment relatiu a les sancions governatives imposades pel departament de Policia per infracció de les normes de circulació, els sancionats tenen un termini de deu dies hàbils des d'aquest dijous per presentar al·legacions.

Si no ho fan, “es considerarà resolt l'expedient, notificada la sanció i ferm l'import”, que en total suma més de 9.400 euros, i l'hauran d'abonar durant els tretze dies hàbils posteriors. Si no ho fan, “es procedirà per via executiva”.