Compartir

El Govern ha aprovat aquest dimecres els projectes de lleis de l’ensenyament superior i de la Universitat d’Andorra. Tal com ha destacat el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, aquests dos textos representen un “pas endavant” respecte de la llei del 2008 d’ensenyament superior i, a més, s’ha optat per fer dues lleis separades ja que s’ha considerat “més coherent” i també una manera de simplificar-ne el contingut. Entre les principals novetats d’aquests projectes, hi ha que es regulen les institucions d’ensenyament superior privades que es podran crear a través d’autoritzacions administratives i la figura dels centres associats. I pel que fa al text de la Universitat d’Andorra, es determina que el rector ja no necessiti avals i s’amplia el seu mandat de quatre a sis anys. També es crea la figura del vicerector i es dota de més autonomia aquest centre per a la gestió dels seus recursos.

Així, pel que fa al text sobre l’ensenyament superior, l’objectiu és adequar-lo a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, reforçar el rol de la qualitat, flexibilitzar i simplificar els processos, modernitzar certs conceptes i dotar de més autonomia l’UdA, tal com ha concretat Jover. Així es determina, entre d’altres aspectes, que siguin considerats centres d’ensenyament superior els centres de formació professional superior o d’altres centres d’ensenyament superior a més de les universitats. També, que ningú no en pot quedar exclòs en l'accés, per la qual cosa es determina que hi haurà les mateixes condicions d’entrada per a les persones amb o sense discapacitat i que es faran els “ajustament raonables” en cas d’aquelles persones amb alguna minusvalia. S’amplia el concepte de mobilitat i s’obre la possibilitat de desenvolupar títols conjunts. A més, tal com ha afegit el titular d’Educació i Ensenyament Superior, s’obre la porta a què es pugui vehicular en altres llengües diferents al català i es crea la nova figura de centres adscrits. També s’incideix en el concepte de recerca i que aquesta estigui lligada a criteris de qualitat i es defineixen els diferents actors implicats i els seus drets i deures.

Pel que fa a la llei de la Universitat d’Andorra, es fixa que l’UdA té “automomia acadèmica, científica, administrativa i financera” i, en aquest darrer aspecte, els recursos procedents d’activitats pròpies seran gestionats per la mateixa universitat. S'estableix també que la universitat podrà acordar els convenis de col·laboració que cregui escaients i s’obre la porta a què tingui centres adscrits. A més, a banda dels canvis en la figura del rector, que serà responsable “de la millora contínua de la institució” i la creació del vicerector, també es fixa un consell de la qualitat. A més, es canvien les dedicacions exclusives per dedicacions plenes i les incompatibilitats les haurà de resoldre el rector o el consell universitari en cas que hi estigui implicat el rector. Quant al consell universitari, s’afegeix un membre del col·lectiu del personal administratiu i tècnic.