Compartir

El Tribunal de Comptes ha tornat a detectar irregularitats al SAAS durant l'any 2015, i per tercer any consecutiu. Així ho ha posat de relleu en l'informe que acaba de publicar, corresponent a aquell període. Concretament, el Tribunal de Comptes ha constat irregularitats com ara pagaments de salaris indeguts o complements i primes irregulars. Uns fets que podrien ser susceptibles de generar responsabilitats, tal com estableix la llei general de les Finances públiques.

En relació als recursos humans també s'assenyala que el 2015 es van contractar a persones sense que tinguessin una plaça pressupostada. Un fet que incompleix les limitacions que fixa la Llei del pressupost. A banda, el Tribunal de Comptes també assenyala que els treballadors fixos del SAAS gaudeixen de remuneracions en espècie sense una normativa que ho empari. Encara en relació amb els recursos humans, l'informe també indica que alguns nous empleats han superat el màxim d'hores extraordinàries que es poden fer per any, tal com fixa el Codi de relacions laborals.

Entre les irregularitats detectades també s'alerta del fet que no es va cobrar a una empresa privada per l'ús del programa de classificació de pacients. Un altre element destacat és que s'ha adjudicat “de forma directa” una consultoria per valor de 45.000 euros. El Tribunal de Comptes també alerta que se segueixen detectant irregularitats ja comeses els anys 2013 i 2014. En l'informe s'assenyala que el SAAS ha presentat allegacions a tots aquests comentaris. Tot i això, el Tribunal de Comptes considera que no modifiquen els plantejaments evocats ni aporten cap informació complementària que permeti modificar aquestes observacions.

D'altra banda, en aquest informe també es constata que el Comú de Sant Julià de Lòria, en el darrer any de mandat de Gil i Torrentallé, va sobrepassar el nivell d'endeutament en gairebé un milió d'euros. Això, doncs, contradiria la versió oferta pel Comú, ja sota el mandat de Vila i Call, que va assegurar que l'exercici s'havia tancat només 60.000 euros per sota del límit legal d'endeutament.

Concretament, el Tribunal de Comptes considera que el Comú va excedir el seu nivell d'endeutament total en 967.000 euros, considerant els imports formalitzats. En relació a l'endeutament a curt termini, aquest s'hauria sobrepassat en 2,4 milions d'euros, tenint en compte els imports ja formalitzats.

A més, també s'assenyala que es van transferir 690.000 euros a Camprabassa abans de tenir el crèdit pressupostari que avalés el moviment. També es posa de manifest que Camprabassa tenia un fons de maniobra negatiu de 5,8 milions i que havia desatès obligacions de pagaments amb bancs i creditors. L'informe afegeix que l'activitat de Naturlàndia no va generar els recursos suficients com per fer front als pagaments que es devien. Un fet que podrien qüestionar la viabilitat de l'ecoparc.

En l'informe també s'indica que Sasectur i l'Escola Bressol Laurèdia, per la seva situació econòmica, serien motiu de dissolució.