Compartir

Les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística mostren que el nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes d'abril ha estat de 355.726, cosa que suposa un augment respecte a l'abril de l’any anterior del 13,8%. El total de turismes presenta un increment del 12,9% i el de vehicles pesants del 45,2%. D'altra banda, els turismes provinents d’Espanya han tingut un creixement del 10,9% i els provinents de França del 17%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut un augment del 51,4% per la frontera hispanoandorrana però un descens del 7,4% per la francoandorrana.

D'altra banda, el nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers 12 mesos ha estat de 4.284.609, cosa que representa un creixement de l'1,3% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.229.057 vehicles. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han augmentat un 3,7%, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana han disminuït un 3,6%.

Durant el primer quadrimestre d'enguany, respecte el mateix període del 2016, s’ha produït un increment de l'1,3% en el nombre de vehicles, amb un increment del 2,2% dels provinents d’Espanya i un decreixement de l'1% dels provinents de França.

Pel que fa a les dades ajustades -sense la influència dels festius, ponts o altres efectes estacionals i de calendari-, les variacions mensuals del total de vehicles presenten una tendència a la baixa en els darrers cinc mesos, tot i mantenir-se estable en l’últim mes, i aquest mes d'abril es situen en un -0,6%. Les variacions mensuals de l’entrada de vehicles per la frontera hispanoandorrana mostren una tendència estable en els darrers tres mesos, i s’han establert en un 0,2% positiu. Pel que fa a les variacions mensuals per la frontera francoandorrana, presenten una tendència a la baixa en els darrers cinc mesos; la variació d’aquest últim mes ha estat d’un 1,5% negatiu.