viernes, 7 agosto 2020 23:05

La Policia reclama a través del BOPA més de 9.700 euros per multes de radar

El Departament de Policia ha publicat aquest dimecres un edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) en què notifica 230 sancions que han estat detectades per excés de velocitat mitjançant els radars instal·lats a la xarxa viària. Les sancions oscil·len entre els 24 i els 180 euros, encara que d’aquesta darrera quantia només se n’ha notificat una, i també una altra de 120. La majoria corresponen a sancions de 24 i 42 euros. El total ascendeix a 9.700 euros.

El llistat es fa públic davant la impossibilitat de procedir a notificar la infracció personalment, ja que la Policia no disposa d’una adreça actual de les persones concernides, i després que no hagin recollit la notificació enviada per carta certificada amb acusament de recepció a les oficines de correus.   

En total són 230 les infraccions per excés de velocitat corresponents la gran majoria als tres primers mesos d’enguany, encara que també n’hi ha de desembre i de novembre del 2016. Juntament amb l’import, es fa públic el número de la sanció, el nom del titular del vehicle, la matrícula i la data de la infracció.   

Les persones que apareixen a la llista disposen d’un termini de 10 dies hàbils per presentar les al·legacions que estimin pertinents. Si no fan ús d’aquest mitjà de defensa, es considerarà resolt l’expedient, notificada la sanció i ferm l’import. Així, transcorregut el termini esmentat, aquestes persones disposen de 13 dies hàbils per fer efectiu l’import davant del Departament de Policia. Passat aquest termini sense que s’hagi fet efectiu l’import de la sanció, es procedirà per via executiva mitjançant tramesa de l’expedient a la Batllia. 

Artículos similares