martes, 11 agosto 2020 15:15

La Policia reclama gairebé 21.000 euros per multes de radar

El Departament de Policia ha publicat aquest dimecres un edicte al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) notificant a poc menys de 500 conductors que han estat sancionats per excés de velocitat mitjançant els radars instal·lats a la xarxa viària de l'agost del 2016 al gener d'enguany. Les sancions, que oscil·len entre els 24 i els 120 euros, ascendeixen a un total de 20.914,18 euros. El llistat es fa públic davant la impossibilitat de procedir a notificar-los la infracció personalment, ja que la Policia no disposa d'una adreça actual de les persones concernides, i després que no hagin recollit la notificació enviada per carta certificada amb acusament de recepció a les oficines de correus.

En total són 487 conductors els qui van cometre infraccions per excés de velocitat entre els mesos d'agost de l'any passat i gener d'aquest any. Juntament amb l'import, es fa públic el número de la sanció, el nom del titular del vehicle, la matrícula i la data de la infracció.

Les persones que apareixen a la llista disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació al BOPA per presentar les al·legacions que estimin pertinents. Si no fan ús d'aquest mitjà de defensa, es considerarà resolt l'expedient, notificada la sanció i ferm l'import. Així, transcorregut el termini de 10 dies hàbils esmentat, aquestes persones disposen de 13 dies hàbils per fer efectiu l'import davant del Departament de Policia. Passat aquest termini sense que s'hagi fet efectiu l'import de la sanció, es procedirà per via executiva mitjançant tramesa de l'expedient a la Batllia.

Artículos similares