domingo, 27 septiembre 2020 19:41

Modificat el Reglament de la Llei d'agents i gestors immobiliaris

El Consell de Ministres d'aquest dimecres ha aprovat també la modificació del Reglament d'aplicació de la Llei dels agents i gestors immobiliaris, que té com a objectiu separar l'acreditació del coneixement del català de la prova professional que han de superar els candidats. El creixement de l'exigència professional també és aplicable al coneixement del català, ja que el seu ús està cada cop més consolidat en els diferents sectors de l'economia del país.

Així, el Govern, a proposta del Ministeri de Turisme i Comerç i prèvia consulta al Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior i a l'AGIA, ha cregut convenient modificar el funcionament de la prova de capacitació, de manera que no inclogui una prova de català, sinó que es requereixi una acreditació del nivell B2 mitjançant els diplomes oficials. D'aquesta manera, s'evita als candidats que ja disposen del diploma oficial del nivell B2 fer una prova suplementària específica de català i permet a la resta de candidats distribuir la càrrega lectiva en diferents moments de l'any, ja que es preveuen dues convocatòries anuals dels exàmens oficials del nivell B2 de la llengua catalana.