Compartir

Les dades fetes públiques aquest dijous pel Departament d'Estadística mostren que el consum d’energia en TEP al novembre ha estat de 23.752 TEP, amb un augment del 9,6% respecte al mes de novembre de l’any anterior. Tots els grups amb dades representatives presenten increments al novembre, respecte al mateix mes del 2015: propà, gasolina, gasoli de locomoció, electricitat i fuel domèstic. Des de gener, hi ha hagut un consum d’energia en TEP de 250.646, és a dir, un 0,8% més  respecte al mateix període de 2015. Els grups amb dades representatives que presenten pujades són gasolina, gasoli de locomoció, electricitat i propà. En canvi, el fuel domèstic ha patit una lleugera baixada. Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum d’energia ha estat de 279.073 TEP, fet que suposa un increment del 0,5%. Destaquen els augments de la gasolina i del gasoli de locomoció. 

Així mateix, el consum d’energia elèctrica al novembre ha estat de 46.680 MWh, amb un creixement del 6,6% respecte al mes de novembre de l’any anterior. Els segments amb creixements significatius han estat el d'estacions esquí, hoteleria i restauració i altres distribuïdores. D’altra banda, presenten descemsos remarcables els segments d'enllumenat públic i indústries. De gener a novembre, hi ha hagut un consum d’energia en MWh de 497.093, és a dir, un 0,1% més que el mateix període de 2015. En valors positius destaquen estacions d’esquí, administracions i hoteleria i restauració. Per contra, enllumenat públic i construcció i annexes presenten valors negatius remarcables respecte al mateix període de l’any passat.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, el consum ha estat de 551.679 MWh, amb una variació percentual del 0,5% respecte al període anterior. El segment d’estacions d’esquí el d'administracions tenen pujades destacades en aquest període. En canvi, enllumenat públic i construccions i annexes presenten descensos remarcables. 

Finalment, el consum d’energia en TEP amb dades ajustades, és a dir, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, presenta en els darrers cinc mesos una tendència estable, tot i experimentar una petita pujada en aquest mes de novembre.