jueves, 24 septiembre 2020 1:31

Medi Ambient farà una enquesta sobre les possibilitats d'un sistema de bicicleta elèctrica compartida

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat posa en marxa una enquesta pu'blica mitjanc'ant la qual es vol obtenir informacio' per a l'avaluacio' de la concessio' d'un servei de bicicleta ele'ctrica compartida.

En concret, l'objectiu principal de l'enquesta e's cone'ixer quins so'n els ha'bits de transport dels ciutadans del Principat, incidint en l'u's i la percepcio' respecte a la bicicleta com a mitja' de transport a Andorra. D'aquesta manera es vol cone'ixer les necessitats de mobilitat de la poblacio', i mesurar la potencialitat d'u's de la bicicleta ele'ctrica.

L'estudi tambe' permetra' determinar els obstacles i aspectes a millorar per a la implementacio' de la bicicleta com a mitja' de transport al pai's. La metodologia de treball es basa en 700 enquestes telefo'niques aleato'ries a persones majors de 18 anys amb preguntes obertes que es complementen amb d'altres realitzades a trave's d'Internet, en les quals s'inclouen tambe' trajectes amb 'google street' o 'maps'.

Aquesta accio' s'emmarca dins l'estrate'gia global d'implantacio' de la mobilitat sostenible i compartida amb bicicleta ele'ctrica, iniciada amb la signatura d'un conveni de col·laboracio' entre el Govern, els comuns i l'ACA el passat 21 de setembre i que es vol posar en funcionament durant el 2017.