martes, 11 agosto 2020 15:39

Andorra exposa a la COP22 la situació sobre l'emissió de gasos d'efecte hivernacle

La delegacio' andorrana desplac'ada a la 22a reunio' de la Confere'ncia de les Parts COP22 que se celebra a Marra'queix, ha exposat aquest dijous les conclusions de l'informe BUR1, que recull la situacio' nacional pel que fa a les emissions de gasos d'efecte hivernacle. El cap de l’Oficina de l'Energia i del Canvi Clima'tic, Carles Miquel, ha exposat davant els diferents pai'sos representats el contingut d’aquest document que aporta informacio' en relacio' a l’inventari d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i les accions que s’estan duent a terme per a mitigar aquestes emissions.

Andorra va sotmetre al secretariat del conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi clima'tic (CMNUCC) el seu primer BUR al desembre del 2014. Aquest va ser el primer exercici de comunicacio' d’Andorra en aquest a'mbit despre's de la seva adhesio' a aquest organisme internacional l’any 2011. Els Estats parts van acordar que els BUR s’han de sotmetre a un proce's d’ana'lisi i consulta internacional. Aquest proce's es divideix en dues fases, una primera, efectuada per un grup d’experts te'cnics, a la qual el BUR1 d’Andorra es va sotmetre satisfacto'riament durant el 2015. La segona part e's la que s’ha dut a terme aquest dijous a Marra'queix, on el resultat de l’informe exposat per part d’Andorra ha generat un intercanvi d’experie'ncies amb la resta de pai'sos participants, els quals han pogut qu'estionar i analitzar el document. D’aquesta manera, les diferents parts reunides han pogut cone'ixer de primera ma' el diagno'stic d’emissio' de gasos d’efecte hivernacle i les poli'tiques impulsades des del Govern, aixi' com les expectatives marcades en relacio' al canvi clima'tic.

Esta' previst que la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvo', faci la seva intervencio' la setmana entrant, en el plenari d'alt nivell previst per als dies 15 i 16 de novembre. Andorra expressara' el seu compromi's internacional a favor de l'accio' clima'tica. La COP22 se celebrara' fins al 18 de novembre, a Marroc, pai's que ha assumit la preside'ncia després de Franc'a, amb l'objectiu d'orientar els esforc'os dels pai'sos per lluitar contra el canvi clima'tic.

Artículos similares