jueves, 13 agosto 2020 5:03

El Govern s'inclina per un reglament i descarta una llei per regular la informació alimentària

L’Executiu comparteix les línies generals plantejades en la proposició de llei presentada el passat 13 de juliol del 2016, per part del grup parlamentari liberal d'informació alimentària i nutricional, que té com a objectiu la protecció de la salut i el dret a la informació dels consumidors, sobretot en referència a l’etiquetatge o altres suports que acompanyin aquests productes. Tot i això, el Govern assegura que aquests aspectes es podran desenvolupar millor mitjançant un reglament, que inclogui els criteris comunitaris i reguli la matèria plantejada en la proposició de llei ja que, en tractar-se d’un reglament, la seva modificació seria més àgil, donat que el sector alimentari es troba en “constant evolució”. 
  
En aquest sentit, i vist que bona part del contingut de la proposició de llei s'inspira en la normativa comunitària que regula la informació facilitada al consumidor final, el Govern recorda que ja va posar en coneixement del grup liberal al mes de juny que s'estava enllestint un reglament que recollia aquesta matèria. 

Així, el Govern ha assegurat que està d’acord amb les inquietuds plantejades en la proposició de llei, tot i que gran part dels aspectes comentats en el text ja estan regulats per la Llei general de sanitat i la Llei de salut animal i seguretat alimentària, ambdues de l’any 1989. A més, l’Executiu ha manifestat que l’estructura del sector alimentari del país ve condicionada pel comerç exterior i les importacions a la UE.

Per tot plegat, el Govern s’ha mostrat favorable al contingut en la proposició de llei i la necessitat de regulació d’aquest aspecte, però ha expressat els seus “dubtes” respecte a la creació d’una llei especifica per fer-ho.

Criteri favorable a la modificació de la Llei de partits

D'altra banda, el Govern ha emès un criteri favorable a la proposició de llei de modificació de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral presentada pel grup parlamentari demòcrata. L'Executiu s'hi mostra a favor perquè que el text obeeix essencialment a les recomanacions fetes pel Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO), elimina possibles dubtes en relació a la transparència exigida en el finançament dels partits polítics i de les campanyes, de manera que permet lluitar d'una forma encara “més clara i contundent” davant possibles actes de corrupció.

La proposició de llei té per objectiu prohibir de manera expressa que els grups parlamentaris puguin fer donacions als partits polítics i candidats, i redueix el termini que tenen aquests per notificar les donacions rebudes al Tribunal de Comptes. Segons el Govern, aquestes modificacions són conformes a la voluntat del GRECO d'evitar els conflictes d'interessos i d'assegurar la màxima transparència de les donacions i la independència dels partits polítics. A més, el text també inclou com a novetat que un crèdit o préstec concedit a un partit polític es transformi en donació quan no s'exerceixen les accions de rescabalament en un termini de temps raonable. 

Així mateix, el Govern està d'acord que la proposició de llei també modifiqui la Llei del Tribunal de Comptes, amb l'objectiu d'aclarir conceptes i perfeccionar-ne l'aplicació pràctica. Per tot plegat, considera que amb el text legislatiu es podrà disposar d'unes lleis “més clares, senzilles i ben estructurades”.

Artículos similares