sábado, 26 septiembre 2020 23:43

Els inscrits al Servei d'Ocupacio' al mes de maig baixen un 15% respecte el mateix mes de l'any 2015

Segons dades facilitades per Govern, en 3 anys el nombre de persones demandants de feina al Servei d'Ocupacio' s'ha redui't gairebe' a la meitat, i s'esta' a punt d'assolir la xifra me's baixa d'ara fa 6 anys. D'aquesta manera, la xifra d'aturats del mes de maig del 2016 e's la me's baixa, en comparacio' a la registrada el mateix mes dels darrers 5 anys (2015, 2014, 2013, 2012, 2011), quan es van registrar 699, 905, 1176, 1033, i 691 persones respectivament.

D'altra banda el nombre d'assalariats del mes de marc' ha augmentat en un +1,9% respecte al mateix mes de l'any anterior, situant-se en 38.209 persones. La mitjana d'assalariats durant els darrers dotze mesos ha estat de 36.086 amb una variacio' positiva del +1,7% respecte les dades del mateix peri'ode anterior.

Per sectors d'activitats, el mes de marc' del 2016 ha presentat un augment del nombre d'assalariats comparat amb el mateix mes de l'any 2015, dels sectors “Activitats sanita'ries i veterina'ries, serveis socials” (+6,4%), “Altres activitats socials i serveis personals” (+6,2%) i “Activitats immobilia'ries i serveis empresarials” (+5,4%).

En canvi, han presentat variacions negatives del nombre d'assalariats els sectors: “Llars que ocupen personal dome'stic” (-2,3%), “Produccio' i distribucio' d'energia ele'ctrica, gas i aigua” (-1,9%), i “Administracio' pu'blica i seguretat social” (-1,4%), en comparacio' al mes de marc' del 2015.