martes, 22 septiembre 2020 13:49

Gelabert defensa la inclusió a través de la cultura en 18a Confere'ncia Iberoamericana de Ministres de Cultura

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, participa en la 18a Confere'ncia Iberoamericana de Ministres de Cultura, dins del marc de la XXV Cimera Iberoamericana, que se celebra a Cartagena d'I'ndies (Colo'mbia) des d'aquest dijous i fins a aquest mateix divendres sota el ti'tol 'Joventut, Emprenedoria i Educacio''. En la seva intervencio', Gelabert ha exposat davant els 22 alts mandataris dels ministeris de Cultura iberoamericans el projecte que duu a terme des del 2015 la Fundacio' ONCA sota el ti'tol 'Comunitat i Impacte Social'. Es tracta d’un programa socioeducatiu que sorgeix amb la voluntat de crear oportunitats a nens, joves i adults amb risc d'exclusio' social, de participar en activitats musicals i arti'stiques de qualitat i que garanteixi la inclusio' a trave's de processos de transformacio', d'implicacio' i d'accessibilitat universal a la mu'sica.

Aquest programa, tal com ha explicat Gelabert, es desenvolupa paral·lelament a les activitats que des de la Fundacio' s'estan duent a terme per facilitar la participacio' col·lectiva, el treball en xarxa, les col·laboracions a trave's d'experie'ncies musicals i arti'stiques accessibles i significatives per a tots els participants i col·lectius. La ministra ha destacat els principals objectius del programa que passen per apropar la mu'sica de qualitat i la participacio' musical i creativa a persones en risc d'exclusio' social d'Andorra i donar l'oportunitat a mu'sics de l'ONCA i a altres professionals musicals del pai's de participar conjuntament en sessions-tallers de mu'sica.

La ministra tambe' ha explicat que a trave's d'aquest tipus d'accions es desenvolupen altres propo'sits com proporcionar la formacio' a professionals de la mu'sica i les arts per poder liderar projectes arti'stics, socials, creatius i participatius i a llarg termini treballar en xarxa entre diferents entitats i trencar barreres dins de la mu'sica i les diferents arts.

La ministra, acompanyada de l'ambaixador, Jaume Gaytan i de la directora de Cultura, Montserrat Planelles, ha pres part de les diferents reunions i col·loquis entre pai'sos, intercanviant experie'ncies dels models d'impuls de les poli'tiques culturals, enguany molt centrades en facilitar les eines als joves per accedir a oportunitats de participacio' i creixement per a la construccio' de societats inclusives i pro'speres amb desenvolupament sostenible i equitat social.

La Confere'ncia Iberoamericana de Ministres de Cultura promou la recerca d'acords de cooperacio' cultural que incentiven el treball conjunt a partir de la importa'ncia i el valor de la cultura en termes de cohesio' social, convive'ncia i dinamitzacio' social. La Confere'ncia ha estat presidida per la ministra de Cultura de Colo'mbia, Mariana Garce's. Tambe' han compartit la preside'ncia el secretari general de l'Organitzacio' d'Estats Iberoamericans per l'Educacio', la Cie'ncia i la Cultura (OEI), Paolo Speller i la secreta'ria general de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), Rebeca Grynspan. Ambdo's es desplac'aran a Andorra amb motiu de la reunio' sectorial d’Educacio' prevista per al pro'xim mes de setembre, en el marc de la Cimera Iberoamericana.