Compartir

El Govern ha aprovat el Reglament de regulació de l’activitat de generació d’energia elèctrica d’origen hidràulic en instal·lacions integrades en les xarxes de distribució d’aigua destinada al consum humà i interconnectades a la xarxa de baixa tensió.

Aquest text s’emmarca en la voluntat del Govern, recollida al Llibre Blanc de l’Energia, d’incrementar les vies de producció energètica nacional. Amb la Llei de mesures provisionals en relació amb el règim d’energia elèctrica, del 2010, es va establir una excepció a l’exclusivitat de l’Administració en matèria de producció d’energia elèctrica. Des d’aleshores s’han aprovat els reglaments referents a la producció d’energia d’origen fotovoltaic i a la producció d’energia elèctrica en minicentrals hidràuliques.

El text aprovat ara, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, obre una nova via de producció d’energia que fa referència a les xarxes de distribució d’aigua potable. La intenció és aprofitar la necessitat que hi ha a la xarxa de trencar la pressió de l’aigua per recuperar aquesta energia. Així, l’electricitat obtinguda mitjançant la instal·lació de generadors hidroelèctrics de petita potència s’incorporarà a la xarxa de distribució d’energia elèctrica.

El Reglament estableix els requeriments administratius i tècnics de la generació d’aquesta energia i també el règim econòmic d’aquesta producció. Així, preveu que els gestors de les xarxes puguin substituir els reductors de pressions de les xarxes d’aigua potable instal·lats actualment per generadors que aprofiten l’energia en el moment del trencament de la pressió.