miércoles, 30 septiembre 2020 7:03

El nombre d'autoritzacions d'immigració puja un 0,6% al 2015 arribant a les 41.741

L'informe estadístic del Departament d'Immigració del quart trimestre del 2015 confirma la tendència a l'alça de la xifra d'autoritzacions de treball i residència i la baixada -iniciada fa uns anys- del nombre d'autoritzacions en vigor de treball fronterer. Durant el 2015 també s'han reduït un 7,5% el nombre de baixes i han augmentat un 50% els permisos temporals per a empreses estrangeres.

Pel que fa als perfils de les persones amb autorització de residència i treball, durant el quart trimestre del 2015, els espanyols continuen sent el col·lectiu amb més altes (un 59,2%), lluny de les altres nacionalitats (21,2%), els francesos (10,9%) i els portuguesos (8,7%).

Del total d'autoritzacions en vigor, 21.239 estan atorgades a persones amb nacionalitat espanyola, 10.873 amb nacionalitat portuguesa, 3.333 amb nacionalitat francesa i 6.296 a d'altres nacionalitats. Així, els espanyols representen un 50,9%. Aquest percentatge s'eleva al 91,9% en el cas d'autoritzacions de treball fronterer, i baixa fins al 38% quan es tracta de residència simple. En aquesta categoria, les altres nacionalitats representen un 30,6%. 

Un 36% de les autoritzacions són de residents de més de 20 anys

Pel que fa als anys que porten al registre d'immigració, cal destacar que el grup més nombrós és el dels residents de més de 20 anys, que ascendeixen al 36% del total. A continuació trobem els que porten entre 6 i 10 anys, seguits de prop per la franja d'entre 11 i 15 anys i la de 1 a 5 anys. Per edats, un 41% dels autoritzats tenen entre 40 i 59 anys, un 24% entre 26 i 39 anys i un 20% tenen més de 60 anys. Pel que fa a l'autorització de residència simple, el 50% són menors d'edat i el 27% persones amb més de 60 anys.

Finalment, en el cas de les baixes registrades durant el darrer trimestre del 2015, el 41% eren d'espanyols, el 23% de portuguesos, el 20% d'altres nacionalitats i el 16% de francesos.