martes, 22 septiembre 2020 14:19

Una modificació del POUP permetrà homogeneïtzar les construccions de la carretera d'Engolasters

La Comissio' Te'cnica d'Urbanisme ha analitzat de forma favorable els canvis aportats pel Comu' d'Escaldes-Engordany, ja que acompleix els continguts definits en la Llei general d'ordenacio' del territori i urbanisme (LGOTU). Per aquest motiu, el Consell de Ministres ha aprovat de forma pre'via la modificacio' del POPU, i el segu'ent pas haura' de ser l'aprovacio' definitiva per part del Comu' d'Escaldes- Engordany.

La modificacio' mante' els percentatges de cessions, els percentatges d'aprofitament del so'l, l'i'ndex d'edificabilitat i el percentatge d'ocupacio' i, per tant, l'aprofitament urbani'stic actuals.