Compartir

En relació al dret dels infants i els adolescents a la protecció, l'informe considera que la situació d'Andorra és conforme al que estableix la Carta en relació a la prohibició d'oferir feines perilloses o insalubres a menors de divuit anys, a la prohibició que els infants que es troben en període d'escolarització obligatòria treballin, a la durada dels treballs que realitzen, a la inclusió de les hores de formació professional dins les hores normals de treball, a la regulació dels dies de vacances pagades, a la prohibició de treballar de nit, al control mèdic regular o a la protecció especial contra els perills físics o morals.

En relació a aquest mateix dret, l'informe creu que la situació del Principat no és conforme a l'hora d'establir una remuneració correcta, en considerar que el salari mínim dels treballadors no és equitatiu i que les assignacions que reben els aprenents no són adequades. A l'hora de valorar el correcte acompliment de la prohibició de treballar abans dels quinze anys, el Comitè ajorna la seva conclusió, en espera de rebre més informació per part d'Andorra. En aquest sentit, el Govern assenyala que ja ha decidit incrementar el salari mínim un 1,5% durant els propers quatre anys, amb la finalitat que assoleixi el 50% del salari mitjà, i per això preveuen que en el proper informe sobre aquest article la situació sigui de conformitat. 

En relació al dret de les treballadores a la protecció de la maternitat, el Comitè considera que la situació d'Andorra és conforme en tots els supòsits analitzats. Pel que fa al dret a la protecció de la salut, el Comitè ajorna les seves conclusions i demana al Govern més dades sobre les advertències sanitàries realitzades contra el tabac així com la promoció i la publicitat que es fa al país d'aquest producte. També demana dades actualitzades sobre els accidents produïts al Principat.

Pel que fa al dret a l'assistència social i mèdica, el Comitè considera que la situació d'Andorra no és conforme en relació al fet de garantir l'assistència d'urgència que puguin necessitar les persones no residents. En aquest sentit, el Govern indica que, en el proper informe s’insistirà en el contingut i l’aplicació efectiva de la Llei general de sanitat que fa possible que els pacients no nacionals i no residents en situació sanitària d’extrema urgència, insolvents i sense cobertura social rebin assistència mèdica a càrrec del SAAS. A més, l'Executiu recorda que en les properes setmanes s’aprovarà el Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, que doblarà el període de cobertura de manutenció, allotjament, retorn al país d’origen i cobertura d’altres necessitats urgents, i preveurà que les persones en situació immigratòria irregular, un cop se solucioni provisionalment la situació immigratòria, es puguin beneficiar de cobertura sanitària mitjançant la cotització a la CASS.

Quant al dret dels infants i els joves a una protecció social, jurídica i econòmica, el Comitè considera que la situació d'Andorra no és conforme en matèria d'assistència, educació i formació, en constatar que no està prohibit “infligir càstigs corporals als nens a la llar, a les escoles o a les institucions”. El Govern assenyala que el Comitè reconeix que la darrera modificació del Codi penal, que prohibeix expressament els càstigs corporals, ja posa Andorra en situació de conformitat en aquest article. Sí que és conforme, en canvi, la situació en relació a la promoció de l'ensenyament primari i secundari gratuïts i a la lluita contra l'absentisme escolar. 

En relació al dret dels treballadors migrants i a les seves famílies a la protecció i a l'assistència, l'informe considera que la situació d'Andorra en relació a l'assistència i a la informació sobre migració no és conforme, ja que no s'han establert mesures adequades contra la propaganda enganyosa sobre l'emigració i la immigració. En aquest sentit, el Govern recorda que l’11 de desembre del 2014 es va modificar el Codi Penal incloent les recomanacions demanades per l’ECRI i la Carta Social Europea. Quant a la falta de formació dels jutges, magistrats i advocats en matèria de discriminació racial s’ha resolt la mancança amb formacions recents i futures, i se’n faran també properament per a les persones que estan en contacte amb els migrants. En aquest mateix punt també es fa palesa l’absència d’un òrgan específic encarregat de la lluita contra el racisme, que el Govern preveu crear amb la futura Llei d’igualtat i de no discriminació que es promourà aquesta legislatura.

Tampoc és conforme en relació a la igualtat en matèria d'accions judicials, ja que el Comitè considera que els serveis jurídics gratuïts no sempre són accessibles a aquest col·lectiu. L'Executiu assenyala que, posteriorment al període analitzat, el desembre de 2014 es va aprovar el Reglament regulador de la defensa i l’assistència tècnica lletrades que defineix que el benefici de la defensa i l’assistència lletrada gratuïta inclou, entre d’altres, l’exempció del pagament dels honoraris dels perits nomenats judicialment i, en general, qualsevol altra despesa autoritzada judicialment. Això es posarà en coneixement del Comitè, i si tot i així es considerés que no és suficient, el Govern indica que es modificaria el Reglament per detallar encara més el contingut i incloure expressament els serveis d’interpretació.

Sí que és conforme, en canvi, la situació en matèria de col·laboració entre els serveis socials dels estats d'emigració i immigració, en l'igualtat en matèria d'impostos i taxes, la transferències d'ingressos i estalvis i l'ensenyament de la llengua de l'estat d'acollida i també de la llengua materna del migrant.

Finalment, pel que fa al dret a l'habitatge, el Comitè constata que la situació d'Andorra és conforme en relació al nivell i a l'adequació de l'habitatge, però demana informació complementària per avaluar l'actuació del Principat a l'hora de prevenir els casos de persones sense llar. En aquest sentit, des del Govern es considera que no existeix una problemàtica a Andorra en relació a les persones sense sostre, que hi ha els mecanismes necessaris per evitar les situacions de pèrdua d’habitatge, mitjançant ajuts, i que des del Departament d’Afers Socials es fa un seguiment de les persones que el puguin perdre per trobar un nou allotjament d’urgència, en darrera instància en establiments hotelers. Tot i això, l'Executiu considera que si fos necessari es farien les modificacions normatives i administratives pertinents.

D'altra banda, en el seu informe, el Comitè també celebra l'evolució positiva d'Andorra en relació a la lluita contra la pornografia infantil. En aquest sentit, constata que gràcies a una modificació del Codi Penal, les persones que posseeixin material pornogràfic on hi apareguin menors –reals o que ho aparentin ser- poden ser castigades amb penes de presó.