Compartir

El grup Banc Sabadell ha conclòs els nou primers mesos de 2015 amb un benefici net atribuït de 579,8 milions d'euros, un 59,4% més que en el mateix període de l'any passat. Els comptes del grup ja inclouen l'aportació del banc britànic TSB, des del passat 30 de juny. Excloent TSB, el benefici net atribuït ha estat de 540,2 milions d'euros (+ 48,5% interanual). Aquest tercer trimestre s'ha caracteritzat pel manteniment de la tendència positiva del marge d'interessos en un entorn de tipus baixos i pel bon comportament dels ingressos per comissions, segons ha destacat l'entitat en un comunicat. Els costos de l'entitat s'han mantingut estables i ha millorat la dinàmica comercial i la concessió de crèdit.

El marge d'interessos continua mantenint una tendència positiva gràcies als menors costos de finançament i a la fortalesa de la generació d'ingressos del banc en un entorn de tipus d'interès baixos. En termes de grup, i fins a setembre de 2015, el marge se situa en 2.240,3 milions d'euros (+ 35,8%, interanual). Excloent TSB, arriba als 1.973,1 milions d'euros acabat el tercer trimestre de l'any (+ 19,6% interanual) i millora un 2,8% enfront del segon trimestre, fins els 674.100.000 d'euros. Els resultats per operacions financeres (ROF) totalitzen 1.152,3 milions d'euros al tancament de setembre de 2015.Les provisions totals a tancament del mes de setembre se situen en 1.955,2 milions d'euros, després de dedicar a aquesta partida 206,1 milions d'euros en els tres últims mesos. El ritme de dotació de provisions es redueix notablement, gràcies a la anticipat en la primera meitat de l'any.Els ingressos per comissions continuen el seu creixement en el trimestre tot i l'estacionalitat pròpia d'aquests tres mesos, impulsats principalment per la gestió d'actius. Se situen en 728,2 milions d'euros al tancament del tercer trimestre de 2015 (+ 15,7% interanual).Al tancament de setembre, els recursos de clients en balanç sumen 129.957,2 milions d'euros i presenten un increment interanual del 33,5% (-0,3% enfront del trimestre anterior). El total de recursos de clients de fora de balanç ascendeix a 35.715,9 milions d'euros, el que suposa un creixement del 20,4% interanual i un 0,9% enfront del trimestre anterior.La inversió creditícia bruta, sense dubtosos, representa un 66% de l'actiu total consolidat del grup i tanca setembre de 2015 amb un saldo de 134.847 milions d'euros. En termes interanuals, presenta un increment del 32,5% (sense TSB, serien 104.743 milions d'euros, representant un + 2,9% interanual).S'observa una acceleració en el creixement dels préstecs a pimes i en la nova producció de préstecs hipotecaris, així com una millora en totes quotes de mercat. Destaquen la facturació TPV, on la quota arriba al 16,90%, i la de crèdit documentari, que se situa en el 31,07%. Destaca també la nova producció d'hipoteques, que avança a bon ritme amb un augment interanual a les operacions del 29,5% i del 48,5% en termes d'import.La morositat es manté a la baixaLa morositat manté la seva tendència a la baixa i cau al setembre fins al 8,51% des del 9,01% de fa tres mesos. Excloent TSB, millora la seva taxa de morositat fins al 10,38% al tancament del tercer trimestre des el 10,98% del juny. En línia amb els objectius marcats, els actius problemàtics s'han reduït en 839 milions d'euros des de juny. En els últims 12 mesos aquesta reducció és de 2.996 milions d'euros.També millora la ràtio de cobertura fins al 55,3% des el 53,7% del segon trimestre de l'any en termes de grup (54,5% en relació amb el 52,8% del segon trimestre de l'any sense TSB). Quant als nivells de capital, el Tier 1 se situa en el 11,6% i el CET1 'fully loaded' al 11,4%, per sobre de les exigències reguladores. La ràtio d'eficiència millora fins al 47,50% sense considerar TSB (des del 53,14% al tancament de l'exercici 2014).Negoci immobiliariFins al 30 de setembre, la comercialització d'immobles en balanç continua a un elevat ritme i també es manté la reducció del descompte en el preu de venda. En total, s'han venut 7.654 unitats en els últims nou mesos amb una reducció del descompte sobre el valor brut del 44%, enfront del 50% de fa un any.Resultats de TSBTSB ha registrat en el tercer trimestre de 2015 un benefici de 32,4 milions de lliures i un marge d'interessos de 177,7 milions de lliures de la franquícia, un 2,1% més en relació al passat trimestre. TSB segueix mostrant tendències positives i complint amb els seus objectius, segons el comunicat del Sabadell. La franquícia ha crescut en 2.000 milions de lliures el 2015, per sobre de l'objectiu que s'havia marcat de 1.500 milions.