Quantcast

Quatre famílies estan a l'espera d'una adopció internacional

Fins a quatre famílies esperen, ara com ara, rebre una assignació d’adopció internacional d’un infant a la República Dominicana i a Colòmbia. Així ho reflecteixen les dades facilitades pel servei especialitzat d’acolliment i adopcions del ministeri d’Afers Socials, que també mostren que durant l’any passat va augmentar el nombre de famílies interessades en una adopció.

Així, al llarg de l’any passat el servei va atendre un total de 51 famílies, 23 de les quals es mostraven interessades en una adopció; nou que es trobaven en procés de valoració; altres quatre que estaven a l’espera que els fos assignat un infant i d’altres quinze que van ser objecte de seguiment després d’una adopció. Respecte a les dades de l’any anterior, des del servei concreten que el 2017 va disminuir lleugerament el nombre de valoracions d’idoneïtat realitzades i van augmentar tant el nombre de famílies interessades en el procés adoptiu com el de les que s’han adreçat al servei per realitzar consultes i assessorament posteriors a l’adopció. A més, es destaca el fet que hi hagi hagut aquest interès creixent, tot i la davallada generalitzada de les adopcions internacionals en els darrers anys, arran dels canvis legislatius dels països d’origen, les mesures proteccionistes que els diferents estats d’origen han iniciat per evitar pràctiques il·lícites i les millores econòmiques d’aquests països, que han prioritzat l’adopció nacional enfront la internacional, tal com detallen des del servei.

El procés

Les persones o famílies candidates a una adopció internacional han de fer una formació d’entre cinc o sis sessions, d’una durada d’una hora i mitja, i un procés de valoració a partir del qual es determina la seva idoneïtat. Tal com concreten des del ministeri, aquest procés té una durada de sis mesos, aproximadament. Un cop la direcció de Serveis Socials determina que la família o persones interessades poden rebre un infant en adopció, s’ha de tramitar un expedient a la Batllia per obtenir un aute d’autorització. Posteriorment, els interessats han d’aportar tot un seguit de documentació per elaborar l’expedient corresponent, que és el que es fa arribar al país d’origen de l’infant. Després, cal esperar que les autoritats d’aquell país assignin l’infant a la família. Un cop a Andorra, els professionals especialitzats de l’àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del departament d’Afers Socials del Govern duen a terme el seguiment dels menors adoptats, durant el termini i periodicitat que estableixen els estats d’origen.

Tal com recorden des d’Afers Socials, el temps d’espera entre la tramitació de l’expedient internacional i l’assignació de l’infant depèn de factors com el país d’origen o del nombre de menors susceptibles de ser adoptats. En aquest sentit, cal tenir en compte que perquè un infant sigui assignat cal que hi hagi una declaració d’abandonament i que, per tant, sigui susceptible d’una adopció. Un cop es rep la preassignació, el futurs progenitors han de viatjar al país on es troba el menor per començar el procés de relació i vinculació amb l'infant i efectuar els tràmits per a l'adopció davant dels òrgans judicials competents d’aquest país. La durada de l'estada varia també en funció del país.

Cal recordar que recentment el Govern va decidir acreditar l’Associació d’ajuda a la infància del món (AAiM) per tramitar expedients d’adopció internacional a l’Equador. Actualment, els països amb els quals Andorra tramita adopcions internacionals són les Filipines, Xile, la República Dominicana, Eslovàquia, Colòmbia i el Brasil.