Quantcast

La taxa d'atur se situa en el 2,4% el 2017

La taxa d'atur a Andorra es va situar l'any 2017 en un 2,4%, la més baixa dels darrers vuit anys i lluny, per exemple, del 6,3% del 2016. Les dades han estat facilitades pel departament d'Estadística i és el primer cop que es fan públiques les dades sobre població activa, inactiva i desocupada basada en l'Enquesta de forces del treball. L’any 2017 va enregistrar una taxa d’atur dels homes del 2,8% i del 2,0% en el cas de les dones, de manera que ambdues disminueixen 1,1 punts i 1,3 punts respectivament respecte a l’any anterior. La taxa d’atur és calcula com la proporció entre el nombre d’aturats i el nombre d’actius (persones ocupades o aturades). La fracció d’aturats respecte la població total és diferent i lògicament inferior a la taxa d’atur i s’anomena taxa d’atur global. Sovint s’utilitza per relativitzar l’elevada taxa d’atur en els joves menors de 25 anys que s’obtindria amb la primera definició atès que molts joves estan escolaritzats i per tant inactius, de forma que molts pocs estan ocupats.

Cal destacar que el tram d'edat més afectat per l'atur és el que va de 15 a 24 anys (7,1% de mitjana el 2017) i la nacionalitat és l'andorrana amb un 43,6 %, seguida de l'espanyola amb un 22% i de la portuguesa amb un 21%. Un dels motius que expliquen aquestes dades és que, en quedar-se sense feina, hi ha residents que opten per retornar al seu país d'orígen. S'ha de diferenciar, també, entre població inactiva i aturada. La primera inclou les persones que no busquen feina perquè cursen estudis o reben formació, els que tenen una malaltia o incapacitat pròpia o els que no necessiten treballar. Els aturats estan en recerca de treball.

Pel que fa a la població aturada, el 60,6% són homes i tenen majoritàriament entre 25 i 54 anys (66,3%) mentre que les dones suposen el 39,4%. El 13,1% dels aturats són de llarga durada, és a dir, fa més d’un any que busquen feina i es concentren majoritàriament en el tram d’entre 55 i 64 anys, multiplicant per quatre la seva proporció respecte a la resta de trams d’edat. El 86,9% són de curta durada i el 55,0% dels aturats fa menys de tres mesos que busquen feina. El 97,7% dels aturats han treballat anteriorment i el principal motiu perquè han deixat la feina és perquè han plegat voluntàriament. Les principals ocupacions buscades són: empleats administratius (21,6%), empleats domèstics i personal de neteja (11,7%) i dependents de comerç i similar (10,6%). En relació amb els països veïns i economies de l’entorn, la taxa d’atur per Andorra és la més baixa.

En l'àmbit salarial, les dones perceben un salari mitjà més baix (1.880 per 1.521 euros mensuals). El 54,4% dels homes ingressen més de 1.950 euros nets al mes, enfront del 38,9% en el cas de les dones. En les remuneracions més baixes passa el contrari: el 24,8% de les dones obtenen una remuneració inferior als 1.200 euros nets al mes respecte a l'11,2% en el cas dels homes.

La població activa, de 15 a 64 anys, és de 43.622 persones. El 53,5% dels ocupats són homes, que el 81,2% tenen almenys estudis secundaris i, d’entre les nacionalitats considerades, el 41,2% dels ocupats són andorrans, el 28,6% espanyols i el 19,8% portuguesos. Per a l’anàlisi de la població ocupada, es considera la feina principal com aquell lloc de treball que li procura els ingressos més elevats. En aquest sentit, la població ocupada està formada pel 86,8% d’assalariats (68,6% per al sector privat i 18,2% per al sector públic i parapúblic).