Quantcast

CM.- Agricultura homologa la normativa sobre importació i identificació de cavalls

El consell de ministres, a proposta del ministeri d'Agricultura, ha aprovat dos reglaments, un sobre les condicions de salut animal que regeixen el moviment i la importació d'èquids i l'altre relatiu als mètodes d'identificació d'aquests animals (cavalls, ases, etc.). L'objectiu de les dues reglamentacions és permetre la transposició de la normativa europea en aquesta matèria, per poder facilitar el trànsit de cavalls.

El primer reglament estableix les condicions sanitàries per al moviment i transport de cavalls a Andorra, entre Andorra i la Unió Europea, i per a la importació des d'altres països que no integren la UE. El text determina quins certificats han d'acompanyar els animals, que han de ser expedits per veterinaris oficials, i limita la importació des de països infectats per determinades malalties com la pesta equina. Estipula quines són les malalties de declaració obligatòria, com s'han de fer, i quins mètodes analítics cal seguir per al seu diagnòstic.

Pel que fa al segon text, estableix que tots els animals han de tenir un document identificatiu (passaport). Preveu també que les dades d'Andorra s'incloguin en una base de dades centralitzada dels estats membres o, en el seu defecte, que s'estableixi un sistema en xarxa per compartir les diferents bases de dades, amb l'objectiu de disposar d'un únic punt d'informació per verificar les dades d'identificació necessàries per certificar els controls oficials.