Quantcast

El Govern reforça les mesures contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme

El Consell de Ministres ha donat llum verda a la primera volta de l'Avantprojecte de Llei pel qual es modifica parcialment la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme, amb la finalitat d'adequar la normativa espanyola al marc europeu.

a més, el Govern aprofita per incorporar algunes novetats de la V Directiva de Blanqueig que es publicarà al llarg del primer semestre d'aquest any .

El text haurà d'obtenir els dictàmens corresponents i tornarà de nou al Consell de Ministres per ser aprovat com Projecte de Llei i iniciar la tramitació parlamentària.

Encara que la major part dels elements de la directiva europea ja estan en vigor a Espanya, s'incorporen novetats, com l'ampliació dels col·lectius afectats per la llei.

en concret, s'afegeixen com a subjectes obligats a la aplicació de les mesures contra el blanqueig, aquells que mitjancen en lloguers amb renda mensual s uperior a 10.000 euros i les plataformes de finançament participativa (crowdfunding).

Al seu torn, la nova norma insta a desenvolupar mecanismes per facilitar les denúncies sobre incompliments de la normativa de prevenció de blanqueig.

Així, s'estableix que les entitats subjectes a la norma (bancs, asseguradores, despatxos d'advocats, entre d'altres) hauran de crear mecanismes de denúncia interna, mentre que el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals (Sepblac) comptarà amb un sistema per rebre i canalitzar denúncies.

Així mateix, la norma reforça els controls per a persones amb responsabilitat pública (Politically Exposed People o PEP) , que en l'actualitat inclou les de comunitats autònomes i entitats locals.

d'aquesta manera, s'equipara el control de les persones de responsabilitat pública nacionals, la intensitat fins ara es determinava cas per cas, a les estrangeres , que estan sotmeses a és cial seguiment de manera general (coneixement de l'origen dels fons del client, anàlisi més intens de l'operativa que realitza i la revisió anual de la informació i la documentació que maneja).

El règim sancionador per incompliment de la normativa de prevenció és un altre dels punts que es modifiquen amb l'avantprojecte. Les multes màximes passen del 5% del patrimoni net de l'entitat al 10% del volum de negoci consolidat del grup.

Finalment, es crea un registre de prestadors de serveis a societats, que contindrà a aquells subjectes l'activitat sigui la creació de societats per a tercers o cessions de domicili, entre d'altres. I es modifica el contingut del Fitxer de Titularitats Financeres , creat amb la finalitat de prevenir i impedir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.