Quantcast

CM.- El consell de ministres posa al dia la Llei d'intercanvi d'informació fiscal

El consell de ministres, a proposta del titular de Finances, Jordi Cinca, ha aprovat la modificació del Reglament de desenvolupament de la Llei d'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal. La modificació ajusta la regulació existent, adaptant els aspectes introduïts per les successives modificacions de la llei, esclarint aspectes tècnics de la norma i adaptant-la a l’estàndard comú de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers. També inclou la totalitat dels països amb els quals Andorra intercanviarà informació fiscal el 2018 i el 2019.

Cinca ha explicat que l'agost del 2017 el Govern va aprovar el Reglament de desenvolupament de la Llei d'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal, que desenvolupa determinades obligacions de diligència deguda i de comunicació d'informació a què estan sotmeses les institucions financeres andorranes. Posteriorment, el text legislatiu es va modificar incorporant la llista de les 41 jurisdiccions amb les quals, a partir del 2018, s'intercanviarà automàticament la informació relativa a comptes financers del 2017, en el marc de l'Acord multilateral d'intercanvi automàtic d'informació en matèria tributària entre autoritats competents (MCAA). Addicionalment, la Llei d'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal va incorporar la llista de les 32 jurisdiccions amb les quals s'intercanviarà automàticament, l'any 2019, la informació relativa a comptes financers de l'any 2018, en el marc de l’MCAA.

En l'àmbit fiscal s'ha aprovat la publicació de cinc textos refosos de lleis fiscals per tal d'incloure les darreres modificacions i garantir una major claredat en la consulta i una major seguretat jurídica. Els textos que es publicaran són el text refós de la Llei de l'impost sobre societats, el text refós de la Llei de l'impost sobre la renda de les persones físiques, el text refós de la Llei de bases de l'ordenament tributari, el text refós de la Llei de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, i el text refós de la Llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial. La Llei de bases de l'ordenament tributari encomana al Govern la publicació dels textos refosos de les normes tributàries, i així s'ha acordat aquesta publicació.

D'altra banda, aquest dimecres també s'ha aprovat l'ordre ministerial per la qual es requereix a les institucions financeres andorranes que elaborin la seva anàlisi d'afectació a la normativa en matèria d'intercanvi automàtic d'informació, en funció dels serveis financers que prestin. També hauran d’indicar l’estat d’implementació del suport informàtic en matèria d'intercanvi automàtic d'informació.

També aquest dimecres, el consell de ministres ha aprovat el text refós de la Llei de novembre del 2017 de mesures urgents per a l'aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat. D'aquesta manera, la publicació del text refós facilita la consulta de la llei, en tant que difon el redactat que és completament vigent i actualitzat a data d'avui.