Quantcast

L'estadística es deixa aconsellar

La composició del Consell Andorrà d'Estadística es completarà durant les properes setmanes. Els diversos organismes participants van donant a conèixer els seus representants. Aquesta setmana s'ha sabut que l'Associació de Professionals de la Comunicació d'Andorra (APCA) en tindrà un que serà el seu president, Marc Segalés. La Confederació Empresarial Andorrana (CEA), per la seva part, ha designat Jordi Balletbó.

La creació del Consell Andorrà d'Estadística s'inclou en la Llei del Pla d'estadística 2017-2020 d’Andorra. El text té com a objectiu essencial ordenar, instrumentar i sistematitzar l'activitat estadística pública d’interès per a Andorra. El Pla d'estadística dona continuïtat a la Llei de la funció de l'estadística pública del 2013. El Pla d’estadística aporta un marc legal que instaura drets i deures i estableix preceptes nous o perfeccionats, i a més estableix una planificació estratègica d'objectius generals i específics desplegant mesures per al seu seguiment i avaluació. A més, contempla les exigències informatives i els condicionants dels acords econòmics internacionals.

El text estableix elements operatius com són la definició dels criteris de decisió estrictes i de preferència per a l'execució d'activitats estadístiques, l'aprofitament de les dades administratives i estadístiques, l'aprofundiment dels preceptes sobre la protecció de les dades personals i la governança estadística a través del Consell Andorrà d'Estadística.

Els objectius estratègics més rellevants de la Llei passen per la creació del Registre Estadístic de Població, l'articulació del cens estadístic de la població d’Andorra, la creació del Registre Estadístic d’Empreses, l'elaboració de l'estadística econòmica de les empreses, la construcció d'un marc simplificat de comptabilitat nacional (alineat amb el sistema europeu), la vertebració d'una estadística integral sobre ingressos i condicions de vida de la població i també la consolidació de les estadístiques existents per sectors.

La llei identifica i descriu un total de 210 activitats estadístiques a desenvolupar durant el període 2017-2020, de les quals 64 estan ja consolidades, 66 s’estan desenvolupant i 80 activitats s'hauran de desplegar i implementar.  D'aquestes activitats, el 42,4% corresponen a les estadístiques demogràfiques i socials; el 29% a les estadístiques econòmiques; el 15,2% a les estadístiques sobre medi ambient; i el restant 13,4% correspon a les activitats instrumentals.

Pel que fa al Consell Andorrà d'Estadísitica, la seva funció és la d'assistir les institucions i els òrgans del Sistema estadístic del Principat per a la millor governança de l'estadística oficial andorrana. Es constitueix com un òrgan de participació social d'informants, productors i usuaris de les estadístiques públiques del país. El Govern ha de consultar el Consell Andorrà d'Estadística en la fase d’elaboració de la preparació dels plans d’estadística i dels programes estadístics anuals i el consell ha d'emetre els seus dictàmens i recomanacions no vinculants en relació amb diverses matèries com la rellevància dels plans d'estadística i dels programes d'estadística pública d'interès per a Andorra, així com el grau d'acompliment dels objectius anuals i quadriennals.

En el consell, que presidirà el ministre de Finances, Jordi Cinca, hi estan representats, entre altres, un membre del Govern, un dels comuns, un de l'INAF, un de les parapúbliques, un de la Cambra de Comerç, un de la confederació empresarial i un de la confederació de sindicats.