Quantcast

L'avantprojecte de llei del cos especial d'educació fixa que es farà un pla estratègic de recursos humans cada quatre anys

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha posat en relleu, en diferents ocasions, que tirar endavant el projecte de llei del cos especial d’educació era una de les seves prioritats. Ara ja es té un avantprojecte en què està treballant l’executiu i que han rebut també els representants del col·lectiu, ja que el ministre té la voluntat que aquest text pugui ser consensuat amb els actors implicats. Aquesta llei ha de servir, entre d'altres, per definir la carrera professional dels integrants del cos docent. Entre els aspectes que recull hi ha que l’àrea responsable del personal del ministeri competent en matèria d’educació ha d’elaborar, cada quatre anys, un pla estratègic de recursos humans del cos especial d’educació que ha d’incloure, com a mínim, l’anàlisi de les disponibilitats de personal existent; l’establiment dels objectius generals de les polítiques de recursos humans, línies estratègiques i accions a portar a terme, incloent-hi una programació temporal; la previsió de les necessitats de personal; la inclusió de mecanismes d’avaluació durant el període d'execució del pla i en finalitzar el període de vigència del mateix, i plans de successió. També es marca que les previsions i les accions del pla tenen caràcter orientatiu.

Pel que fa al personal, es posa en relleu que les places dels llocs de treball del cos especial d’educació seran proveïdes, per regla general, amb treballadors públics de caràcter indefinit. També es determina que el sistema de selecció del personal es basarà en els principis de mèrit, capacitat i competència, amb la voluntat que el procés sigui objectiu i es puguin escollir els professionals més ben preparats. El procés de selecció, s’afegeix en el redactat, ha de garantir els principis de transparència, objectivitat, publicitat, igualtat i concurrència. A més, es posa en relleu que es poden aplicar mesures de discriminació positiva per facilitar la integració de persones amb discapacitat. Es recull, també, que a banda de les proves específiques que siguin necessàries per a l'accés a la plaça es tindran en compte altres aspectes com ara el perfil multilingüe del candidat, l’experiència laboral en les places ocupades amb anterioritat o les capacitacions adquirides en cursos de formació que siguin d’interès per a la plaça que s’ha de cobrir, entre d'altres.

Altre dels aspectes sobre els quals incideix el text és el de formació. Així, es determina que els membres del cos especial d’educació tenen «el dret i el deure de formació continuada». I, precisament perquè puguin exercir aquest dret, es fixa que l'administració ha d'organitzar cada any activitats de formació en «nombre i amb varietat suficient» per atendre les necessitats del personal. També es determina que el pla de formació ha de potenciar polítiques de formació per a la integració i l’adaptació dins de l’administració general i el cos d’educació i a un nou lloc de treball, i també facilitar l’ampliació i l’actualització contínues de coneixements generals i específics.