Quantcast

CM.- El Govern aprova la modificació del reglament de regulació de la Conava

El Govern ha aprovat, en la seva sessió d'aquest dimecres, el reglament de regulació de la Conava (Comissió Nacional de Valoració) i d’establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els hàndicaps.. Es redueixen els membres de la comissió. El reglament també contempla la possibilitat de comptar, de manera ocasional, amb el concurs d'experts per qüestions específiques. La modificació, a més, simplifica els procediments i preveu personalitzar el sistema de valoració de la discapacitat.

La modificació atribueix la presidència de la Conava al cap de l’àrea de Promoció de l’Autonomia Personal del departament d’Afers Socials. La comissió inclourà en les seves valoracions, sempre que es necessiti, un especialista en psicopedagogia per a la valoració dels infants i adolescents en edat escolar i un expert en inclusió social per als casos de persones en edat laboral. D’altra banda, es modifica l’article relatiu a l’informe individualitzat de l’expedient, un canvi que suposa una evolució important, doncs es practicaran exploracions i proves a totes les persones sol·licitants, sense perjudici que es puguin demanar, quan sigui necessari, assessoraments i informes complementaris als especialistes corresponents. El reglament també ajustarà aspectes com la interrupció del termini per resoldre si la persona no es presenta sense justificació a la revisió.

La Conava ha de valorar les persones amb discapacitat i establir-ne el grau, d'acord amb els barems i criteris establerts en el seu reglament de regulació del 10 de juny de 2004, que ara es modifica. Les persones amb discapacitat han de residir de manera legal i efectiva a Andorra, excepte si el ministeri responsable de l'atenció social, amb informe previ de la Conava, autoritzi a residir a l'estranger per tractar la discapacitat. Aquesta decisió s'ha de comunicar a la Caixa Andorra de la Seguretat Social (CASS). S'obté la condició de persona amb discapacitat quan, feta la valoració per la Conava, obtingui un grau de menyscabament del 33% o superior.