Quantcast

El Govern aprova que les plataformes com Airbnb hagin de identificar a inquilins i casolans

El Govern va aprovar aquest divendres que les plataformes col·laboratives com Airbnb, que mitjancen en l'arrendament o cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques, hagin de identificar els llogaters i els casolans.

Aquesta és una de les modificacions previstes en els quatre reials decrets aprovats pel Consell de Ministres en relació amb els reglaments de desplegament de la Llei general tributària: el Reglament d'Aplicació dels Tributs, el Reglament General de Recaptació, el Reglament general del règim sancionador tributari, el Reglament General de Revisió en Via Administrativa, a més del Reial Decret pel qual es regula el Consell per a la Defensa del Contribuent.

Aquests canvis en les obligacions d'aquestes plataformes, que persegueixen fins de prevenció del frau fiscal , contemplen també que s'informi sobre l'habitatge cedit i l'import pel qual s'ha llogat. El règim d'aquesta nova obligació es desenvoluparà per ordre ministerial.

A més de lluitar contra el frau, aquestes reformes persegueixen l'agilització de les relacions jurídic-tributàries, l'increment de l'eficàcia administrativa, el reforçament de la seguretat jurídica i la reducció de la litigiositat.

Així es produeix també una nova regulació de les subhastes administratives mitjançant el Portal de Subhastes del BOE, el desenvolupament reglamentari del nou sistema de Subministrament Immediat d'Informació en l'IVA ( SII) i es fomenta la utilització de mitjans electrònics en les relacions de l'Administració tributària amb els contribuents, per afavorir l'agilització d'aquestes relacions.

Entre les mesures introduïdes, es pot destacar l'obligació de presentar les consultes tributàries per mitjans electrònics per als subjectes que hagin de relacionar-se amb l'Administració per aquests mitjans. També s'adapten els preceptes reglamentaris a la utilització de mitjans electrònics en l'emissió i notificació de comunicacions, diligències i actes.

Pel que fa al Consell per a la Defensa del Contribuent, es limita el període de mandat dels membres elegits en representació de la societat civil a cinc anys renovables per facilitar la diversitat en la composició del Consell. En el cas del president, s'estableix un període de tres anys renovables.

Així mateix, s'introdueixen canvis en el règim d'inadmissió de les queixes i suggeriments amb l'objectiu d'agilitzar el seu tràmit, permetent que es dinamiten per reiteració.