Quantcast

CM.- El Servei d'Atenció Domiciliària arriba als 240 usuaris

El número d'usuaris del Servei d'Atenció Domiliciari és de 240, cosa que suposa un augment del 30% a partir del moment que el Govern va assumir la gestió ara fa sis mesos. Els comuns van traspassar-ne la competència amb 148 usuaris. Ha augmentat el nombre de hores de servei a cada parròquia, i l'objectiu a llarg termini és arribar al 3,5% de la població de més de 65 anys. La parròquia amb més usuaris nous és Andorra la Vella, amb 19, i la que té un increment més gran d'hores de servei és Escaldes-Engordany, amb 26. El SAD té una plantilla de 33 treballadors.

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha anunciat que abans de finals d'any es convocarà una Comissió Nacional de Benestar Social (CONBS) per informar tots els cònsols del desenvolupament del servei. També ha dit que el consell de ministres ha aprovat el Reglament regulador del SAD, per tal d'establir la manera homogènia del servei que es vol oferir a tot el pais.

El text aprovat defineix que el Servei d’Atenció Domiciliaria té com a objectiu possibilitar la permanència a la llar de les persones que, a causa de la seva discapacitat, d’una situació de dependència o d’una problemàtica personal, familiar o social greu, tenen dificultats per romandre al domicili sense ajut. El reglament també determina els drets i deures dels usuaris i dels professionals. A més, es defineix que el SAD s’adscriu a l’àrea de Serveis Sociosanitaris del ministeri, amb la coordinació des de la Comissió Interministerial de Serveis Sociosanitaris.

Pel que fa als aspectes d’organització del servei, es creen la Unitat de valoració de les necessitats al domicili i la Unitat de gestió i seguiment del SAD. També es crea la Comissió d’avaluació de les necessitats i dels suports al domicili, amb la finalitat de valorar les necessitats i capacitats de la persona i dels recursos familiars per determinar el tipus i la intensitat de suport i definir la proposta de Pla individual d’atenció domiciliària que ha de rebre. En la normativa també es defineixen les funcions i activitats dels treballadors familiars i els mecanismes per gestionar el servei. A més, s’estableix el procediment per accedir al servei, es defineix el control i el règim d’infraccions i sancions, així com el règim de finançament del SAD i els preus.

D'altra banda, el consell de ministres ha aprovat aquest dimecres la modificació del Protocol de cooperació en matèria d’adopcions entre Andorra i Eslovàquia. La modificació introdueix les esmenes proposades per aquest país perquè es tramiti l'adopció davant un tribunal eslovac i amb la representació per part d’un advocat d’aquest país. També s'ha aprovat el Protocol d'actuació per a internaments d'urgència entre el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) i la policia.

Es tracta d’un text consensuat també amb el Consell Superior de la Justícia, amb la finalitat de millorar el procediment, actualment establert, a l’hora d’atendre a persones amb trastorns psíquics o discapacitats psíquiques en casos d’urgència.

En aquest sentit, el protocol estableix les actuacions que han de dur a terme les autoritats i persones implicades durant un internament amb motiu d'urgència tenint en compte les característiques del trastorn i la necessitat urgent de tractament.

El protocol també garanteix els drets d’aquestes persones en base al conveni de les Nacions Unides relatiu als drets de les persones amb discapacitat, i de la Llei qualificada d'incapacitació i organismes tutelars, ambdós textos recollits en aquest document.