Quantcast

Els candidats a obtenir el carnet d'instal·lador energètic s'examinaran l'1 de desembre

La convocatòria del mes de desembre per obtenir el carnet d'instal·lador energètic tindrà lloc el dia 1, a les 9.30 hores. Els candidats han de ser majors d'edat i tenir la nacionalitat andorrana o ser titular d'una autorització de residència i treball o d'una autorització de fronterer renovable.

Tal com informen des del Govern, els altres requisits són acreditar coneixements teòrics i pràctics sobre instal·lacions de sistemes de producció tèrmica o elèctrica mitjançant la captació, l'aprofitament i l'ús de diverses fonts d'energia renovable i hidrocarburs. S'hauran de justificar aquests coneixements amb la possessió d'un títol acadèmic de formació professional en aquesta matèria o de grau universitari en les branques de l'enginyeria o de l'arquitectura, degudament reconeguts pel ministeri d'Educació. El candidat també pot haver cursat i superat un curs teòric i pràctic de coneixements bàsics amb el contingut mínim que s'indica a l'annex 1 de l'ordre ministerial del 20 de juliol de 2011; i amb una durada mínima de 100 hores, impartit per una entitat reconeguda pel ministeri competent en matèria d'energia.

Les persones interessades hauran d'haver acreditat aquests requisits mitjançant la sol·licitud R5 T005 del servei de Tràmits, al ministeri competent en matèria d'energia, com a molt tard dues setmanes a comptar de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra de l'edicte.

Els aspirants hauran de superar els exàmens de coneixements teòrics, pràctics i la prova d'aptitud que es realitzaran el dia 1 de desembre a l'Oficina de l'energia i del canvi climàtic situada al carrer Prat de la Creu, 62-64, d'Andorra la Vella. Els resultats dels exàmens seran publicats al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, amb indicació del número d'identificació nacional del candidat i la qualificació.

En cas de ser apte, el candidat podrà procedir a retirar el carnet a l'oficina de l'energia. Els professionals s'hauran d'identificar amb el seu document oficial (passaport andorrà o document d'identitat oficial, en cas d'altres nacionalitats).

L'objectiu del ministeri amb la convocatòria d'aquestes proves és assegurar la capacitació dels professionals d'aquest sector per tal de garantir la qualitat dels treballs.