Quantcast

La policia reclama més de 9.900 euros per multes de radar

El Servei de Policia ha publicat aquest dijous un edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) notificant 290 sancions que han estat detectades per excés de velocitat mitjançant els radars instal·lats a la xarxa viària. Les sancions, que oscil·len entre els 24 i els 180 euros, ascendeixen a un total de 9.922 euros. El llistat es fa públic davant la impossibilitat de procedir a notificar la infracció personalment, ja que la policia no disposa d’una adreça actual de les persones concernides, i després que no hagin recollit la notificació enviada per carta certificada amb acusament de recepció a les oficines de correus.

Les infraccions per excés de velocitat corresponen als mesos de juliol, agost, setembre i octubre. Juntament amb l’import, es fa públic el número de la sanció, el nom del titular del vehicle, la matrícula i la data de la infracció.

Les persones que apareixen a la llista disposen d’un termini de deu dies hàbils per presentar les al·legacions que estimin pertinents. Si no fan ús d’aquest mitjà de defensa, es considerarà resolt l’expedient, notificada la sanció i ferm l’import. Així, transcorregut el termini esmentat, aquestes persones disposen de tretze dies hàbils per fer efectiu l’import davant del Servei de Policia. Passat aquest termini sense que s’hagi fet efectiu l’import de la sanció, es procedirà per via executiva mitjançant tramesa de l’expedient a la Batllia.

Més de 14.000 euros en multes de circulació a la Massana

D'altra banda, el BOPA
també publica aquest dijous la notificació de 53 sancions, que van dels 20 als 120 euros, per infraccions al Codi de Circulació i a les normes comunals que regulen les zones d’estacionament limitat constatades per part dels agents de circulació del comú de la Massana, que reclama en total 1.581,20 euros.

Les persones interessades podran presentar-ne al·legacions en el termini de deu dies hàbils. Transcorregut aquest termini, els expedients seran tramesos a la junta de Govern del comú per a la seva resolució.