Quantcast

Afers Socials impulsa un pla per a la gent gran que suposarà una millora de les pensions de solidaritat

“Una millora de la qualitat de vida i la capacitat econòmica”: aquests són els objectius principals amb els quals el ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior ha impulsat un pla d'atenció integral per a la gent gran, 'Tu ets important', que s'estructura en cinc línies d'actuació i 21 accions. Entre aquests eixos cal destacar el destinat a la prevenció de les situacions d'exclusió i la promoció de l'autonomia, i que ha de suposar, a grans trets, una millora de les pensions de solidaritat.

Així, tal com ha posat en relleu el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, una de les accions anirà encaminada a la revisió de les pensions de solidaritat atorgades des del 2009 perquè “estiguin degudament actualitzades” als criteris que emanen de la Llei de serveis socials i sociosanitaris (és a dir, que tinguin aplicats l'IPC anual). Aquest mateix any s'ha començat a actualitzar aquelles que estaven equiparades amb el salari mínim. Des del ministeri es treballa també, tal com ha comentat Espot, amb la Federació de la Gent Gran perquè informin el col·lectiu afectat que poden demanar aquesta actualització que ja s'està fent d'ofici.

Una altra mesura que afecta els llindars de les pensions és la que suposarà que s'augmenti el percentatge del llindar de cohesió social (LECS) en un 20% per a les persones grans que viuen soles o vídues en els casos que també hagin de rebre ajuts ocasionals, ja que fins ara sumats aquests dos imports no podien superar el 100% del LECS. Aquest increment suposarà, a efectes pràctics, que puguin percebre 1.180 euros en lloc dels 990 actuals. A més, s'augmentarà el llindar del LECS familiar en el cas que els dos cònjuges percebin la pensió de solidaritat. Aquest increment ha estat fixat en un 10% i suposarà que en lloc del 170% del LECS puguin augmentar-lo fins al 180%. Aquestes dues mesures de revisions del LECS es duran a terme l'any que ve ja que estaran incloses en el pressupost 2018. Espot ha manifestat que aquestes millores afectaran “en més o menys abast” 774 persones que perceben ara com ara una pensió de solidaritat.

Altra mesura que s'inclou en la línia centrada en l'exclusió és que totes les persones que percebin una pensió de solidaritat per a la gent gran tindran accés directe al 100% de les prestacions sanitàries i que es tramitarà directament el tercer pagador. També es promourà el programa 'Radars' per a la prevenció i la detecció de situacions de fragilitat i es farà una enquesta a totes les persones majors de 80 anys, que viuen soles (un miler) per saber quines són les seves condicions de vida i activar els mecanismes que siguin necessaris. A finals d'any s'espera ja tenir els primers resultats.

Potenciar el programa 'Respir'

Una altra de les línies se centra en l'envelliment amb qualitat de vida i inclou accions com potenciar el programa 'Respir' per als cuidadors que tinguin una persona a càrrec. El titular d'Afers Socials ha recordat que entre el mes de gener i el maig se'n van acordar dotze i que els mesos d'estiu, de juny a setembre, se n'han atorgat 24 més. També es fomentaran els pisos tutelats i, d'aquesta manera, aquest mes d'octubre acaben les obres a quatre nous habitatges que se sumaran al que ja hi ha en marxa a Ordino i que acull, a hores d'ara, dues persones. Cadascun d'aquests nous pisos podran acollir entre tres i quatre persones. També aquest mes d'octubre es posarà en marxa el servei d'assessorament i subministrament de productes de suport. A més, s'impulsarà la podologia com a servei bàsic als centres de dia i residències assistides i també es treballarà per a la contractació, ja sigui a través del ministeri o del SAAS, d'un podòleg per als centres d'atenció primària. Espot ha recordat que aquestes mesures s'emmarquen en el fet que la podologia s'ha inclòs a la cartera de serveis socials i sociosanitaris i que, a més a més, el personal del servei d'atenció a domicili rebrà una formació en pedicura.

Quant a la línia centrada en el suport i acompanyament a les famílies i els cuidadors no professionals, s'impulsarà l'assessorament i, a més, es faran més formacions per capacitar els cuidadors no formals.

Pel que fa a l'eix de treball centrat en la gent gran activa, es promouran especialment les accions intergeneracionals per potenciar la “participació social i evitar l'aïllament”, segons Espot. Així, s'ha iniciat una acció esmentada 'Lletra lligada' que consisteix en què catorze joves i catorze padrins s'enviïn cartes i es puguin conèixer el mes de maig; s'impulsa també el projecte 'Capicua' com a espai d'intercanvi entre la gent gran i altres col·lectius i el 'Jubilactiu', perquè les persones puguin planificar la seva jubilació centrant-se en un envelliment actiu i saludable. A més, es faran conferències, es potenciarà la xarxa de voluntariat de la gent gran i s'impulsaran, en col·laboració amb els comuns, els viatges.

A l'últim, una altra línia d'actuació és la destinada a fer estudis sobre una revisió dels requisits exigits per a les pensions de viduïtat i que podria comportar, segons Espot, canvis en la llei de la CASS i per determinar quines disposicions del Codi europeu de la seguretat social es poden ratificar.