Quantcast

La policia reclama 8.726 euros corresponents a sancions per excessos de velocitat

El departament de Policia ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) un edicte a través del qual reclama 8.726 euros corresponents a 247 sancions per excés de velocitat. Aquesta notificació als infractors es fa mitjançant el BOPA davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal.

Aquestes sancions corresponen a infraccions detectades entre els mesos de març i juliol i oscil·len entre els 24,04 i els 90,15 euros, sent el primer l'import que es reclama en la majoria de les sancions. Les persones els noms de les quals consta en aquest edicte disposen d'un termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, és a dir, de dijous, per presentar les al·legacions que estimin pertinents davant del departament de Policia.

En cas que no presentin aquestes al·legacions, es considerarà resolt l'expedient, notificada la sanció i ferm l'import, tal com consta en l'edicte. Així, transcorregut el termini de deu dies hàbils esmentat, les persones sancionades disposen de tretze dies hàbils per fer efectiu l'import davant del departament de Policia.

D'altra banda, cal destacar que la policia ha demanat al saig l'embargament de béns de diferents persones o empreses (tretze en total) per un import de 1.545 euros corresponents a sancions imposades i que no han estat cobrades.

Un cop publicat el present acord d'embargament, i tal com consta en l'acord publicat al BOPA el saig procedirà a practicar, si és el cas, l'embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en el termini màxim de cinc dies hàbils, en la quantia suficient per cobrir els imports reclamats, que oscil·len entre els 59,94 i els 601,62 euros.

També s'especifica, però, que en qualsevol moment anterior o posterior a la pràctica de l'embargament, i fins a l'adjudicació definitiva dels béns o drets embargats, la persona embargada pot evitar aquesta mesura o deixar-la sense efecte, mitjançant la consignació prop del despatx professional del saig, de l'import que és objecte de l'embargament.