Quantcast

CM.- El Raonador del Ciutadà protegirà les persones amb discapacitat i les víctimes del racisme i la discriminació

D'altra banda, el consell de ministres d'aquest dimecres també ha aprovat dos reglaments per completar el desplegament reglamentari de la Llei del saig. Es tracta, d'una banda, del Reglament regulador de les normes internes de funcionament de la Cambra de Saigs, que estableix l'objecte, la normativa aplicable, la composició, les relacions amb l'administració, el règim econòmic i les funcions d'aquest organisme. El segon reglament regula les normes deontològiques de la professió de saig, incloent els deures i obligacions del col·lectiu, les incompatibilitats i les prohibicions, entre d'altres aspectes.