Quantcast

Política Lingüística acorda adoptar la nova gramàtica de la llengua catalana

Després que el Servei de Política Lingüística hagi acordat l'adopció de la gramàtica i l'ortografia catalanes, i arran de l'aprovació del Govern en la sessió de Consell de Ministres d'aquest dimecres, s'ha acordat emetre un comunicat per informar sobre l'inici de l'aplicació de la nova normativa lingüística i de la necessitat que els òrgans de l'Administració respectin els preceptes establerts per l'Institut d'Estudis Catalans, segons informa el Govern.

Totes les administracions de l'Estat i la resta d'organismes que en depenen han d'assumir, doncs, els nous criteris en els textos, la documentació i les publicacions produïts en qualsevol format i suport. Pel que fa als textos i productes que requereixin un tractament o un desenvolupament informàtic o que, per la seva naturalesa, demanin un període de temps per a l'adaptació -com ara els textos ja editats als webs-, els canvis es poden integrar gradualment.

Un dels canvis ortogràfics més significatius és la reducció a 15 de les paraules amb accent diacrític: bé/be, déu/deu, és/es, mà/ma, més/mes, món/mon, pèl/pel, què/que, sé/se, sí/si, sòl/sol, són/son, té/te, ús/us i vós/vos. Per tant, s'escriuen sense accent paraules com bota, dona, feu, fora, joc, molt, mora, net, os, res, rossa, sec, seu, vens, ves…, i també els derivats adeu, adeu-siau, marededeu, rodamon, contrapel, besnet, subsol, entresol… També se suprimeix la dièresi en els derivats cultes acabats en -al: fluidal, trapezoidal, però en canvi, veïnal. Els canvis afecten també a l'ús del guionet en algunes paraules compostes i prefixades: art no-figuratiu, a correcuita, ex-directora general, déu-n'hi-do, ex-pres… Així mateix, algunes paraules passen a doblar la r: erradicar, arrítmia, otorrinolaringòleg, corresponsable i algunes expressions passen a escriure's aglutinades: sensepapers, sensesostre, i d'altres s'escriuran ara incorporant una e epentètica, com termoestable o arterioesclerosi.