Quantcast

Augmenta el nombre de vehicles que superen la ITV en primera inspecció

El nombre de vehicles que no superen la ITV en primera inspecció s'ha reduït en gairebé un 35% des de l'any 2012, moment en què 12.864 vehicles dels 34.749 inspeccionats van ser rebutjats. Si es tradueix aquesta xifra en percentatges, durant l'any 2012 el 37% de vehicles van ser rebutjats, una xifra força més elevada si es té en compte el percentatge amb què es va tancar l'any 2015, que va ser d'un 21,81%. Així, des de l'any 2012 s'ha constatat una tendència de disminució que s'ha mantingut any rere any, amb un 30,59% el 2013, un 23,04% el 2014 i un 21,81% el 2015. Pel que fa a l'any en curs, dels 21.035 cotxes que han passat la revisió fins al juny, només el 19,33% han estat rebutjats.

Tot i l'augment del nombre de vehicles que superen la ITV a la primera inspecció, aquesta dada no s'ha vist traduïda d'igual forma en el nombre de vehicles que passen la revisió dins de termini. Així, segons les dades facilitades pel Ministeri d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, des de l'any 2012 ha anat augmentat, tot i que lleugerament, el nombre de vehicles que realitzen la inspecció fora de termini. D'aquesta manera, mentre que l'any 2012 van ser 10.077 els vehicles revisats fora de la data permesa, el 2015 van ser 11.564 i enguany, tenint en compte els primers sis mesos, la xifra se situa en els 5.939 vehicles.

Amb tot, des del ministeri, apunten que gràcies a l'enviament d'SMS recordatoris per part del Govern per a la primera ITV i per part de l'empresa concessionària per a les successives periòdiques, s'està reduint el nombre de vehicles que són revisats fora de termini. Paral·lelament, i tal com confirmen les dades publicades recentment per l'Automòbil Club d'Andorra a l'informe IMACA, durant els darrers anys també s'han destinat esforços en la reducció de l'absentisme, que ha passat del 26,35% el 2011 al 14,76% el 2015.

Assegurança caducada, mal estat dels pneumàtics i orientació defectuosa de l'enllumenat, les principals deficiències

Tot i que el nombre de deficiències ha anat disminuint notablement en els darrers tres anys, passant de les 45.150 faltes l'any 2012 a les 32.518 l'any 2015, encara hi ha aspectes que aglutinen bona part de les deficiències identificades. Així, entre les principals mancances es troben no presentar el rebut de validesa de l'assegurança del vehicle, portar l'assegurança caducada o superar els nivells de fums contaminants autoritzats, així com el mal estat dels pneumàtics o presentar una orientació defectuosa de l'enllumenat.