Quantcast

La Policia reclama més de 13.000 euros en sancions per excés de velocitat

La Policia reclama a través del BOPA 13.107 euros en sancions per excés de velocitat dels mesos de juny, juliol i agost. D’acord amb l’establert a l’article 2 del Reglament regulador del procediment relatiu a les sancions governatives imposades pel Departament de Policia per infracció de les normes de circulació, les persones esmentades disposen d’un termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al BOPA per presentar les al·legacions que estimin pertinents davant del Departament de Policia.

Així mateix, d’acord amb l’article 5 d’aquest mateix Reglament, en el supòsit que no facin ús dels mitjans de defensa esmentats, es considerarà resolt l’expedient, notificada la sanció i l’import esdevindrà ferm. Val a dir també que transcorregut el termini de 10 dies hàbils esmentat, aquestes persones disposen d'altres 13 dies hàbils per fer efectiu l’import davant del Departament de Policia. Si passat aquest termini no s'ha fet efectiu l’import de la sanció, es procedirà per via executiva.