Quantcast

El Govern reclama 607.422 euros en concepte de l'IGI

El Govern ha notificat a través d'edictes publicats al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), un seguit de deutes dels ciutadans en relació a les liquidacions de l'Impost General Indirecte (IGI), Impost de Societats (IS) i l'Impost sobre la Renda dels No Residents (IRNR) corresponents als períodes compresos entre el 2013 i el 2015. El deute més important es dóna en la liquidació de l'IGI corresponent als anys 2013 i 2014 que ascendeix a 607.422 euros. En segon lloc, des del Govern es reclamen 71.693 euros, en concepte d'IS. En els edictes es fa constar la provisió de constrenyiment de les liquidacions dels impostos i també que les persones a les quals se'ls reclama aquest deute poden interposar recurs davant la Comissió Tècnica Tributària en el termini d'un mes. En el cas de l'IRNR el deute és de poc més de 2.000 euros.

En el cas de l'IGI, la quantitat més elevada que es deu, en aquest cas una societat, és de 311.708 euros. I pel que fa a l'impost de societats (també del període 2013 i 2014), el deute més elevat és el d'una societat que té un deute de 33.603 euros. Als diferents imports que deuen les persones tant físiques com jurídiques se'ls afegeix un recàrrec del 10%.

Aquesta provisió de constrenyiment suposa que per la via executiva es procedeix contra el patrimoni del deutor en cas que el deute no s'ingressi en el termini d'un mes a comptar de la data de publicació de la provisió.