Quantcast

L'impost sobre el patrimoni podria eliminar

La Fundació Impostos i Competitivitat, que agrupa vuit grans bufets d'advocats que operen a Espanya, ha reclamat eliminar l'impost sobre el patrimoni en la línia amb la proposta que ja va formalitzar el 2014 el Comitè d'Expe RTOS per a la reforma fiscal.

A més, advoca perquè cap impost simil ar ocupi el buit d'aquesta figura tributària.

Si de mantenir-lo , reclama q ue el tipus marginal no superi el 1,5% i pujar el mínim exempt a canvi de reduir i eliminar incentius FISC als.

Proposa mantenir el imp uesto sobre Successions i Donacions assegurant una tributació molt reduïda per a les transmissions entre membres de la família nuclear i, en els altres casos, una tarifa amb tipus proporcionals aplicables per grups de parentesc, en tot cas, inferiors al 15% < / p>

la Fundació subratlla la necessitat d i harmonitzar tots dos tributs en totes les comunitats mitjançant normativa estatal d'obligada aplicació, mantenint nint en tots dos impostos una banda de tipus impositius que atorgui marge d'acció política a les comunitats autònomes. Contempla, a més, que de ser possible aquesta harmonització s'hauria d'estendre al País Basc ia Navarra.

Estima que els incentius FISC ales a favor de l'empresa familiar s'han de mantenir, significant la seva possible influència que hi haurà creixement econò mic i creació d'ocupació.

La Fundació també demana en el seu estudi que es revisin les múltiples obligacions actuals de subministrar informació a les administracions públiques sobre el patrimoni personal amb l'objectiu de unificar el seu contingut i forma de presentació evitant les duplicitats i ineficàcies de la situació actual i assegurant la prevalença dels principis de proporcionalitat i no discriminació que no sempre es respecten en el complex ordenament jurídic espanyol.

També creu necessari ob jetivar els mètodes de valoració per evitar la inseguretat jurídica i la iniquitat que suposa valorar de forma di stinta actius similars i així facilitar el compliment i la gestió de l'impost.

< p> l'estudi s'ha presentat a la seu de la patronal catalana en un acte que ha comptat entre els assistents amb el titular d'hisenda, Cristób a Montoro, i amb el vicepresident econòmic del Govern de la Generalitat , Oriol Junqueras.