Quantcast

El Govern i Túnel d'Envalira signen un conveni per a la gratuïtat per als vehicles elèctrics

El ministre d'Administracio' Pu'blica, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobe', i la presidenta de Globalvia, societat concessiona'ria del Tu'nel d'Envalira, Maria Luisa Castro, han formalitzat aquest dijous al mati' el conveni que permetra' als vehicles ele'ctrics utilitzar gratui'tament aquesta infraestructura via'ria.

La gratui'tat de pas s'aplicara' des d'aquest mateix mes de maig fins al 31 de desembre del 2016. L'acord e's renovable de manera ta'cita entre les parts per un peri'ode de dos anys, fins el 31 de desembre del 2018, segons han informat des de l'Executiu.

Es poden beneficiar d'aquest avantatge els vehicles classe 1, degudament identificats amb el distintiu atorgat en el marc del programa Engega 2016, ja siguin persones fi'siques residents a Andorra, societats de dret andorra', aixi' com les entitats sense a'nim de lucre.

Els vehicles hauran de circular per les vies manuals de l'a'rea de peatge per a la seva validacio'.A més, segons el sistema de classificacio' de vehicles de la societat concessiona'ria, la tarifa classe 1 correspon a vehicles lleugers, d'alc'ada menor o igual a dos metres i pes menor o igual a 3,5 tones.

D'acord amb el conveni, la societat Tu'nel d'Envalira es fa ca'rrec dels 500 primers trajectes per any. L'import corresponent als trajectes efectuats per sobre d'aquesta xifra sera' sufragat pel Govern.

El Govern, a trave's del departament competent en mate'ria de transport, lliurara' a l'empresa concessiona'ria amb una periodicitat setmanal un fitxer en format digital que contindra' la relacio' de les matri'cules dels vehicles que podran optar a la reduccio' tarifa'ria.