Quantcast

Es convoquen dues sessions d'avaluacio' per obtenir la llice'ncia de cac'a

Per tal de dur a terme les dues sessions d'avaluació per obtenir la llicència de caça, s’ha constitui't un tribunal examinador que avaluara' les aptituds dels candidats que es presentin a les proves. Les a'rees que seran avaluades so'n tant teo'riques com pra'ctiques: legislacio' en mate'ria de cac'a i de medi ambient; coneixements te'cnics de la cac'a; teoria sobre armes i seguretat en la pra'ctica de la cac'a; manipulacio' d’armes i seguretat en la pra'ctica de la cac'a.

Les sessions d'avaluació inclouen cursos de formació de cada a'rea teo'rica, que tenen una durada de de dues hores, així com formació de l'àrea pràctica, que té una durada de 15 minuts per a cada candidat.